สารสนเทศทางการศึกษาจังหวัดลำปาง ปีการศึกษา 2562

10 สังกัด

หน่วยงานการศึกษา

รายละเอียดเพิ่มเติม

776 แห่ง

สถานศึกษา

รายละเอียดเพิ่มเติม

125,634 คน

นักเรียน-นักศึกษา

รายละเอียดเพิ่มเติม

6,814 คน

ครู-บุคลากรทางการศึกษา

รายละเอียดเพิ่มเติม

ข้อมูลพื้นฐาน : จำนวนนักเรียนแยกตามสังกัด

จำนวน นักเรียน/นักศึกษา ในระบบ/นอกระบบโรงเรียน


# จำนวนนักเรียน-นักศึกษา แยกตามหน่วยงาน
1 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) 55,919 คน
2 สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) 26,263 คน
3 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) 12,604 คน
4 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (สถ.) 11,066 คน
5 สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (อว.) 9,265 คน
6 สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) 7,219 คน
7 สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดลำปาง (พมจ.) 1,033 คน
8 สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลำปาง (พศ.) 907 คน
9 สถาบันพระบรมราชชนก (สป.สธ.) 680 คน
10 มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ (กก.) 678 คน

ข้อมูลพื้นฐาน : จำนวนนักเรียน-นักศึกษา จำแนกตามระดับอายุ เทียบกับจำนวนประชากร

ปีการศึกษา 2562

# ช่วงอายุ จำนวนประชากร ( คน ) จำนวนนักเรียน-นักศึกษา ในระบบ ( คน ) อัตราส่วนนักเรียน / ประชากร
-1 ปี 0 7 inf %
0 ปี 4,616 41 0.89 %
1 ปี 5,148 1,385 26.90 %
2 ปี 5,297 4,136 78.08 %
3 ปี 5,432 4,271 78.63 %
4 ปี 5,679 4,742 83.50 %
5 ปี 5,812 4,974 85.58 %
6 ปี 6,346 5,642 88.91 %
7 ปี 6,034 5,392 89.36 %
8 ปี 5,957 5,302 89.00 %
9 ปี 6,117 5,417 88.56 %
10 ปี 6,180 5,535 89.56 %
11 ปี 6,393 5,664 88.60 %
12 ปี 6,535 5,947 91.00 %
13 ปี 6,892 6,119 88.78 %
14 ปี 6,972 6,071 87.08 %
15 ปี 6,735 5,779 85.81 %
16 ปี 7,013 5,835 83.20 %
17 ปี 6,883 4,582 66.57 %
18 ปี 7,233 2,531 34.99 %
รวมประชากรวัยเรียน 117,274 89,372 76.21 %

จำนวนประชากรแยกตามกลุ่มอายุ ( ปี 2562)

ประชากรทุกกลุ่มอายุ 733,785 คน
คิดเป็นร้อยละ 100.00

ประชากรวัยเด็ก (ต่ำกว่า 15 ปี) 96,145 คน
คิดเป็นร้อยละ 13.10

ประชากรวัยแรงงาน (15 - 59 ปี) 481,481 คน
คิดเป็นร้อยละ 65.62

ประชากรสูงอายุ (60 ปีขึ้นไป) 162,894 คน
คิดเป็นร้อยละ 22.20

ประชากรสูงอายุ (65 ปีขึ้นไป) 105,153 คน
คิดเป็นร้อยละ 14.33

ประชากรก่อนวัยเรียน (0 - 5 ปี) 31,984 คน
คิดเป็นร้อยละ 4.36

ประชากรวัยเรียน (6 - 21 ปี) 111,917 คน
คิดเป็นร้อยละ 15.25

สตรีวัยเจริญพันธุ์ (15 - 49 ปี) 173,497 คน
คิดเป็นร้อยละ 46.21

แหล่งที่มาของข้อมูล : สำนักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย

ข้อมูลพื้นฐาน : จำนวนโรงเรียนแยกตามขนาดจำนวนนักเรียน-นักศึกษา

ปีการศึกษา 2562

ข้อมูลพื้นฐาน : สัดส่วนจำนวนนักเรียน/นักศึกษา ต่อ กลุ่มสาขาวิชา

ปีการศึกษา 2562
สถานศึกษาขนาดใหญ่พิเศษ 8 แห่ง
คิดเป็นร้อยละ 1.03
สถานศึกษาขนาดใหญ่ 3 แห่ง
คิดเป็นร้อยละ 0.39
สถานศึกษาขนาดกลาง 170 แห่ง
คิดเป็นร้อยละ 21.91
สถานศึกษาขนาดเล็ก 510 แห่ง
คิดเป็นร้อยละ 65.72
รอข้อมูลสถานศึกษา 84 แห่ง
คิดเป็นร้อยละ 10.82

จำนวนสถานศึกษาแยกตามสังกัด

สถานศึกษาขนาดเล็ก