สารสนเทศทางการศึกษาจังหวัดลำปาง ปีการศึกษา 2561

10 สังกัด

หน่วยงานการศึกษา

รายละเอียดเพิ่มเติม

804 แห่ง

สถานศึกษา

รายละเอียดเพิ่มเติม

110,018 คน

นักเรียน-นักศึกษา

รายละเอียดเพิ่มเติม

4,947 คน

ครู-บุคลากรทางการศึกษา

รายละเอียดเพิ่มเติม

ข้อมูลพื้นฐาน : จำนวนนักเรียนแยกตามสังกัด

จำนวน นักเรียน/นักศึกษา ในระบบ/นอกระบบโรงเรียน


# จำนวนนักเรียน-นักศึกษา แยกตามหน่วยงาน
1 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ) 56,451 คน
2 สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช) 17,530 คน
3 สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ) 10,942 คน
4 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ) 8,611 คน
5 สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน) 7,602 คน
6 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (สถ.) 6,070 คน
7 สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลำปาง (พศ.) 937 คน
8 สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดลำปาง (พมจ.) 891 คน
9 สถาบันพระบรมราชชนก (สป.สธ.) 675 คน
10 สถาบันพลศึกษา (กก.) 309 คน

ข้อมูลพื้นฐาน : จำนวนนักเรียน-นักศึกษา จำแนกตามระดับอายุ เทียบกับจำนวนประชากร

ปีการศึกษา 2561

# ช่วงอายุ จำนวนประชากร ( คน ) จำนวนนักเรียน-นักศึกษา ในระบบ ( คน ) อัตราส่วนนักเรียน / ประชากร
1 0 ปี 4,884 5 0.10 %
2 1 ปี 5,251 5 0.10 %
3 2 ปี 5,438 841 15.47 %
4 3 ปี 5,711 2,366 41.43 %
5 4 ปี 5,826 4,209 72.25 %
6 5 ปี 6,348 5,213 82.12 %
7 6 ปี 6,023 5,674 94.21 %
8 7 ปี 5,947 5,477 92.10 %
9 8 ปี 6,125 5,408 88.29 %
10 9 ปี 6,171 5,506 89.22 %
11 10 ปี 6,422 5,620 87.51 %
12 11 ปี 6,558 5,826 88.84 %
13 12 ปี 6,835 5,987 87.59 %
14 13 ปี 6,942 6,336 91.27 %
15 14 ปี 6,704 6,339 94.56 %
16 15 ปี 6,981 5,750 82.37 %
17 16 ปี 6,896 5,319 77.13 %
18 17 ปี 7,296 4,964 68.04 %
19 18 ปี 7,613 3,958 51.99 %
รวมประชากรวัยเรียน 119,971 84,803 70.69 %

จำนวนประชากรแยกตามกลุ่มอายุ ( ปี 2561)

ประชากรทุกกลุ่มอายุ 737,453 คน
คิดเป็นร้อยละ 100.00

ประชากรวัยเด็ก (ต่ำกว่า 15 ปี) 98,166 คน
คิดเป็นร้อยละ 13.31

ประชากรวัยแรงงาน (15 - 59 ปี) 491,027 คน
คิดเป็นร้อยละ 66.58

ประชากรสูงอายุ (60 ปีขึ้นไป) 155,241 คน
คิดเป็นร้อยละ 21.05

ประชากรสูงอายุ (65 ปีขึ้นไป) 100,497 คน
คิดเป็นร้อยละ 13.63

ประชากรก่อนวัยเรียน (0 - 5 ปี) 33,458 คน
คิดเป็นร้อยละ 4.54

ประชากรวัยเรียน (6 - 21 ปี) 116,154 คน
คิดเป็นร้อยละ 15.75

สตรีวัยเจริญพันธุ์ (15 - 49 ปี) 177,939 คน
คิดเป็นร้อยละ 47.22

แหล่งที่มาของข้อมูล : สำนักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย

ข้อมูลพื้นฐาน : จำนวนโรงเรียนแยกตามขนาดจำนวนนักเรียน-นักศึกษา

ปีการศึกษา 2561

ข้อมูลพื้นฐาน : สัดส่วนจำนวนนักเรียน/นักศึกษา ต่อ กลุ่มสาขาวิชา

ปีการศึกษา 2561
สถานศึกษาขนาดใหญ่พิเศษ 6 แห่ง
คิดเป็นร้อยละ 0.75
สถานศึกษาขนาดใหญ่ 4 แห่ง
คิดเป็นร้อยละ 0.50
สถานศึกษาขนาดกลาง 158 แห่ง
คิดเป็นร้อยละ 19.65
สถานศึกษาขนาดเล็ก 387 แห่ง
คิดเป็นร้อยละ 48.13
รอข้อมูลสถานศึกษา 167 แห่ง
คิดเป็นร้อยละ 20.77

จำนวนสถานศึกษาแยกตามสังกัด

สถานศึกษาขนาดเล็ก