สารสนเทศทางการศึกษาจังหวัดลำปาง ปีการศึกษา 2562

10 สังกัด

หน่วยงานการศึกษา

รายละเอียดเพิ่มเติม

776 แห่ง

สถานศึกษา

รายละเอียดเพิ่มเติม

126,154 คน

นักเรียน-นักศึกษา

รายละเอียดเพิ่มเติม

8,337 คน

ครู-บุคลากรทางการศึกษา

รายละเอียดเพิ่มเติม

ข้อมูลพื้นฐาน : จำนวนนักเรียนแยกตามสังกัด

จำนวน นักเรียน/นักศึกษา ในระบบ/นอกระบบโรงเรียน


ข้อมูลพื้นฐาน : จำนวนนักเรียน-นักศึกษา จำแนกตามระดับอายุ เทียบกับจำนวนประชากร

ปีการศึกษา 2562

# ช่วงอายุ จำนวนประชากร ( คน ) จำนวนนักเรียน-นักศึกษา ในระบบ ( คน ) อัตราส่วนนักเรียน / ประชากร
0 ปี 4,616 8 0.17 %
1 ปี 5,148 43 0.84 %
2 ปี 5,297 1,386 26.17 %
3 ปี 5,432 4,148 76.36 %
4 ปี 5,679 4,429 77.99 %
5 ปี 5,812 5,068 87.20 %
6 ปี 6,346 5,040 79.42 %
7 ปี 6,034 5,692 94.33 %
8 ปี 5,957 5,426 91.09 %
9 ปี 6,117 5,325 87.05 %
10 ปี 6,180 5,446 88.12 %
11 ปี 6,393 5,563 87.02 %
12 ปี 6,535 5,695 87.15 %
13 ปี 6,892 6,048 87.75 %
14 ปี 6,972 6,200 88.93 %
15 ปี 6,735 6,140 91.17 %
16 ปี 7,013 5,834 83.19 %
17 ปี 6,883 5,889 85.56 %
18 ปี 7,233 4,632 64.04 %
19 ปี 7,648 2,533 33.12 %
รวมประชากรวัยเรียน 124,922 90,545 72.48 %

จำนวนประชากรแยกตามกลุ่มอายุ ( ปี 2562)

ประชากรทุกกลุ่มอายุ 733,785 คน
คิดเป็นร้อยละ 100.00

ประชากรวัยเด็ก (ต่ำกว่า 15 ปี) 96,145 คน
คิดเป็นร้อยละ 13.10

ประชากรวัยแรงงาน (15 - 59 ปี) 481,481 คน
คิดเป็นร้อยละ 65.62

ประชากรสูงอายุ (60 ปีขึ้นไป) 162,894 คน
คิดเป็นร้อยละ 22.20

ประชากรสูงอายุ (65 ปีขึ้นไป) 105,153 คน
คิดเป็นร้อยละ 14.33

ประชากรก่อนวัยเรียน (0 - 5 ปี) 31,984 คน
คิดเป็นร้อยละ 4.36

ประชากรวัยเรียน (6 - 21 ปี) 111,917 คน
คิดเป็นร้อยละ 15.25

สตรีวัยเจริญพันธุ์ (15 - 49 ปี) 173,497 คน
คิดเป็นร้อยละ 46.21

แหล่งที่มาของข้อมูล : สำนักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย

ข้อมูลพื้นฐาน : จำนวนโรงเรียนแยกตามขนาดจำนวนนักเรียน-นักศึกษา

ปีการศึกษา 2562

ข้อมูลพื้นฐาน : สัดส่วนจำนวนนักเรียน/นักศึกษา ต่อ กลุ่มสาขาวิชา

ปีการศึกษา 2562
สถานศึกษาขนาดใหญ่พิเศษ 8 แห่ง
คิดเป็นร้อยละ 1.03
สถานศึกษาขนาดใหญ่ 3 แห่ง
คิดเป็นร้อยละ 0.39
สถานศึกษาขนาดกลาง 172 แห่ง
คิดเป็นร้อยละ 22.16
สถานศึกษาขนาดเล็ก 512 แห่ง
คิดเป็นร้อยละ 65.98
รอข้อมูลสถานศึกษา 80 แห่ง
คิดเป็นร้อยละ 10.31

จำนวนสถานศึกษาแยกตามสังกัด

สถานศึกษาขนาดเล็ก