สรุปข้อมูลความด้อยโอกาสและความพิการนักเรียนในระบบ จังหวัดลำปาง ปีการศึกษา 2562

ตารางที่ 1 จำนวนผู้พิการในสถานศึกษาทั้งกระทรวงศึกษาธิการและกระทรวงอื่น ๆ จังหวัดลำปาง ปีการศึกษา 2562 จำแนกตามสังกัด/ประเภทความพิการ
สังกัด ประเภทความพิการ และความความบกพร่อง
บกพร่องทางการเห็น บกพร่องทางการได้ยิน บกพร่องทางสติปัญญา บกพร่องทางร่างกาย หรือการเคลื่อนไหว หรือสุขภาพ บกพร่องทางการเรียนรู้ บกพร่องทางการพูดและภาษา บกพร่องทางพฤติกรรม หรืออารมณ์ ออทิสติก พิการซ้อน รวม
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2 1 87 97 1 1 0 17 3 209
สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน 20 2 9 7 4 0 0 9 2 53
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 0 1 0 1 2 0 0 0 0 4
รวมทั้งสิ้น 22 4 96 105 7 1 0 26 5 266

ตารางที่ 2 จำนวนผู้พิการในสถานศึกษาทั้งกระทรวงศึกษาธิการและกระทรวงอื่น ๆ จังหวัดลำปาง ปีการศึกษา 2562 จำแนกตามระดับ ที่เปิดสอน/ประเภทความพิการ
ระดับที่เปิดสอน ประเภทความพิการ และความความบกพร่อง
บกพร่องทางการเห็น บกพร่องทางการได้ยิน บกพร่องทางสติปัญญา บกพร่องทางร่างกาย หรือการเคลื่อนไหว หรือสุขภาพ บกพร่องทางการเรียนรู้ บกพร่องทางการพูดและภาษา บกพร่องทางพฤติกรรม หรืออารมณ์ ออทิสติก พิการซ้อน รวม
อนุบาล 1 - ประถมศึกษาปีที่ 6 0 2 5 1 2 0 0 7 0 17
อนุบาล 1 - มัธยมศึกษาปีที่ 3 0 0 0 3 0 0 0 0 0 3
ประถมศึกษาปีที่ 1 - มัธยมศึกษาปีที่ 3 20 0 3 0 0 0 0 1 2 26
มัธยมศึกษาปีที่ 1 - มัธยมศึกษาปีที่ 6 0 0 1 1 1 0 0 1 0 4
อนุบาล 1 - มัธยมศึกษาปีที่ 6 0 0 0 2 1 0 0 0 0 3
ปวช. 0 1 0 0 1 0 0 0 0 2
ปวช. - ปวส. 0 0 0 1 1 0 0 0 0 2
การศึกษาพิเศษ 2 1 87 97 1 1 0 17 3 209
รวมทั้งสิ้น 22 4 96 105 7 1 0 26 5 266

ตารางที่ 3 จำนวนผู้พิการในสถานศึกษาทั้งกระทรวงศึกษาธิการและกระทรวงอื่น ๆ จังหวัดลำปาง ปีการศึกษา 2562 จำแนกตามอายุ/ประเภทความพิการ
อายุ ประเภทความพิการ และความความบกพร่อง
บกพร่องทางการเห็น บกพร่องทางการได้ยิน บกพร่องทางสติปัญญา บกพร่องทางร่างกาย หรือการเคลื่อนไหว หรือสุขภาพ บกพร่องทางการเรียนรู้ บกพร่องทางการพูดและภาษา บกพร่องทางพฤติกรรม หรืออารมณ์ ออทิสติก พิการซ้อน รวม
0 ปี 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
1 ปี 0 0 1 1 0 0 0 0 0 2
2 ปี 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
3 ปี 1 0 3 7 0 0 0 0 1 12
4 ปี 1 2 4 4 0 0 0 2 0 13
5 ปี 2 1 3 2 0 0 0 1 0 9
6 ปี 1 0 11 9 0 0 0 1 0 22
7 ปี 0 0 6 9 0 0 0 3 0 18
8 ปี 3 0 6 6 0 0 0 2 0 17
9 ปี 2 0 4 4 0 0 0 1 0 11
10 ปี 3 0 3 7 1 0 0 1 0 15
11 ปี 1 0 3 6 1 0 0 3 1 15
12 ปี 2 0 5 14 0 0 0 2 1 24
13 ปี 3 0 8 5 0 1 0 2 0 19
14 ปี 0 0 9 9 1 0 0 1 1 21
15 ปี 2 0 8 8 1 0 0 5 0 24
16 ปี 0 0 5 4 1 0 0 0 0 10
17 ปี 0 0 11 2 2 0 0 2 0 17
18 ปี 1 1 6 5 0 0 0 0 1 14
19 ปี 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
รวมทั้งสิ้น 22 4 96 105 7 1 0 26 5 266

ตารางที่ 4 จำนวนผู้พิการในสถานศึกษาทั้งกระทรวงศึกษาธิการและกระทรวงอื่น ๆ จังหวัดลำปาง ปีการศึกษา 2562 จำแนกตามพื้นที่ /ประเภทความพิการ
อำเภอ ประเภทความพิการ และความความบกพร่อง
บกพร่องทางการเห็น บกพร่องทางการได้ยิน บกพร่องทางสติปัญญา บกพร่องทางร่างกาย หรือการเคลื่อนไหว หรือสุขภาพ บกพร่องทางการเรียนรู้ บกพร่องทางการพูดและภาษา บกพร่องทางพฤติกรรม หรืออารมณ์ ออทิสติก พิการซ้อน รวม
เมืองลำปาง 22 3 95 99 5 1 0 23 5 253
แม่เมาะ 0 0 0 1 1 0 0 0 0 2
เกาะคา 0 0 0 3 0 0 0 0 0 3
เถิน 0 1 1 2 1 0 0 3 0 8
รวมทั้งสิ้น 22 4 96 105 7 1 0 26 5 266