สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 1 Lampang Primary Educational Service Area Office 1

School profile picture

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 1

Lampang Primary Educational Service Area Office 1

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ

ผู้บริหารหน่วยงาน

นายอภิรักษ์ อิ่มจิตอนุสรณ์
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 1

ที่ตั้งหน่วยงาน

หมู่ 12 ถนนไฮเวย์ลำปาง-งาว ต. พิชัย อ. เมืองลำปาง จ. ลำปาง 52000
054-335 068-9   Fax : 054-335-065
http://www.lpg1.go.th