สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ลำปาง เขต 2 Lampang Primary Educational Service Area Office 2

School profile picture

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ลำปาง เขต 2

Lampang Primary Educational Service Area Office 2

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ

ผู้บริหารหน่วยงาน

นายผดุงเกียรติ รักษ์วรโชติ
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 2

ที่ตั้งหน่วยงาน

376 หมู่ 3 ต. ศาลา อ. เกาะคา จ. ลำปาง 52130
   Fax :
http://www.lpg2.go.th