สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 3 Lampang Primary Educational Service Area Office 3

School profile picture

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 3

Lampang Primary Educational Service Area Office 3

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ

ผู้บริหารหน่วยงาน

นายสมเกียรติ ปงจันตา
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 3

ที่ตั้งหน่วยงาน

359 หมู่ 1 ถ.วิเชตวัฒนา ต. แจ้ห่ม อ. แจ้ห่ม จ. ลำปาง 52120
054 271 214   Fax : 054 271 272
http://www.lpg3.go.th