สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 (ลำปาง) The Secondary Educational Service Area Office 35

School profile picture

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 (ลำปาง)

The Secondary Educational Service Area Office 35

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ

ผู้บริหารหน่วยงาน

นายประจักษ์ สีหราช
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35

ที่ตั้งหน่วยงาน

409/1 ถนนพระเจ้าทันใจ ต. ต้นธงชัย อ. เมืองลำปาง จ. ลำปาง 52000
   Fax :
http://www.secondary35.go.th/