สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ

School profile picture

สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ

ผู้บริหารหน่วยงาน

นายวุฒิศักดิ์ เหล็กคำ
ผอ.สำนักบริหารงาน การศึกษาพิเศษ

ที่ตั้งหน่วยงาน

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ถนน พิษณุโลก ต. ดุสิต อ. เขตดุสิต จ. กรุงเทพมหานคร 10300
02-288-5555   Fax : 02-280-7045
http://special.obec.go.th/