สถานศึกษาเอกชนในระบบ

School profile picture

สถานศึกษาเอกชนในระบบ

สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
กระทรวงศึกษาธิการ

ผู้บริหารหน่วยงาน

ที่ตั้งหน่วยงาน

โรงเรียนมัธยมวิทยา เลขที่ 326 ถนนฉัตรไชย ต. สบตุ๋ย อ. เมืองลำปาง จ. ลำปาง 52100
   Fax :