ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

School profile picture

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
กระทรวงมหาดไทย

ผู้บริหารหน่วยงาน

นายนรศักดิ์ สุขสมบูรณ์
ท้องถิ่นจังหวัดลำปาง

ที่ตั้งหน่วยงาน

ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดลำปาง ถนนวชิราวุธดำเนิน ต. พระบาท อ. เมืองลำปาง จ. ลำปาง 52000
0-5426-5012-3 , 0-5426-5136    Fax :
http://www.lampanglocal.go.th/