สถานรับเลี้ยงเด็กเอกชนจังหวัดลำปาง

School profile picture

สถานรับเลี้ยงเด็กเอกชนจังหวัดลำปาง

สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดลำปาง
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

ผู้บริหารหน่วยงาน

นางกรพินธุ์ วงศ์เจริญ
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดลำปาง

ที่ตั้งหน่วยงาน

ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดลำปาง ถนนวชิราวุธดำเนิน ต. พระบาท อ. เมืองลำปาง จ. ลำปาง 52000
0-5426-5042-4   Fax : 0-5426-5043
http://www.lampang.m-society.go.th