หน่วยงานการศึกษา จังหวัดลำปาง

Note: "หน่วยงานการศึกษา” หมายถึง สถานศึกษา ,สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ,สำนักงานการศึกษานอกโรงเรียน ,แหล่งการเรียนรู้ตามประกาศของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ,หน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการหรือตามประกาศกระทรวงหรือหน่วยงานที่คณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากำหนด

1. ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเมืองลำปาง
2. ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอแม่เมาะ
3. ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเกาะคา
4. ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเสริมงาม
5. ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภองาว
6. ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอแจ้ห่ม
7. ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอวังเหนือ
8. ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเถิน
9. ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอแม่พริก
10. ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอแม่ทะ
11. ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอสบปราบ
12. ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอห้างฉัตร
13. ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเมืองปาน
1. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
2. โรงเรียนวอแก้ววิทยา
3. โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านแสนเมืองมูล
4. โรงเรียนเทศบาล 3 บุญทวงศ์อนุกูล
5. โรงเรียนเทศบาล 4 บ้านเชียงราย
6. โรงเรียนเทศบาล 5 บ้านศรีบุญเรือง
7. โรงเรียนเทศบาล 6 วัดป่ารวก
8. โรงเรียนเทศบาล 7 ศิรินาวินวิทยา
9. โรงเรียนเทศบาลป่าตันนาครัว
10. โรงเรียนเทศบาลแม่เมาะ
11. โรงเรียนเทศบาลสิริราช
12. โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านหล่าย
13. โรงเรียนเทศบาลห้างฉัตร
14. โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลบ่อแฮ้ว
15. โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลนาครัว
16. โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลน้ำโจ้
17. โรงเรียนบ้านห้วยก้อด
18. โรงเรียนบ้านแม่สง
19. โรงเรียนองค์การบริหารส่วนตำบลวังทรายคำ 1 บ้านป่าสัก
20. โรงเรียนอนุบาลองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านร้อง
21. โรงเรียนอนุบาลองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขอ