สรุปนักเรียน-นักศึกษา จังหวัดลำปาง ปีการศึกษา 2562

ตารางที่ 1 จำนวนผู้เรียนจังหวัดลำปาง จำแนกตามสังกัดและหน่วยงาน ปีการศึกษา 2560-2562 ของกระทรวงศึกษาธิการและกระทรวงอื่น ๆ
สังกัด ผู้เรียนปีการศึกษา เปรียบเทียบปีการศึกษา 2561-2562(+เพิ่ม/-ลด)
2560 2561 2562
กระทรวงศึกษาธิการ
1. สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
1.1 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 1 16,924 16,824 16,440 -384
1.2 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 2 12,814 12,605 12,359 -246
1.3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 3 7,029 6,869 6,647 -222
1.4 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 (ลำปาง-ลำพูน) 20,005 19,667 19,416 -251
1.5 สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 820 1,035 1,054 19
1.6 ศูนย์การเรียนปัญญาภิวัฒน์-ลำปาง 0 180 212 32
1.7 การศึกษาโดยครอบครัว 0 2 3 1
2. สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
2.1 สถานศึกษาเอกชนในระบบ 18,328 17,437 16,836 -601
2.2 สถานศึกษาเอกชนนอกระบบ 0 0 9,427 9,427
3. สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 0 7,602 7,219 -383
4. สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 13,953 12,548 12,604 56
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
5. สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 10,301 10,828 9,256 -1,572
กระทรวงมหาดไทย
6. กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 5,131 8,176 5,159 -3,017
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
7. สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดลำปาง 0 891 1,033 142
กระทรวงสาธารณสุข
8. สถาบันพระบรมราชชนก 0 667 680 13
กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
9. มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ 1,115 1,033 995 -38
สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
10. สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลำปาง 883 934 907 -27