สรุปข้อมูลความด้อยโอกาสและความพิการนักเรียนในระบบ จังหวัดลำปาง ปีการศึกษา 2562

ตารางที่ 1 จำนวนเด็กด้อยโอกาสในสถานศึกษาทั้งกระทรวงศึกษาธิการและกระทรวงอื่น ๆ จังหวัดลำปาง ปีการศึกษา 2562 จำแนกตามสังกัด/ประเภทความด้อยโอกาส
สังกัด ประเภทความด้อยโอกาส
เด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน เด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ เด็กถูกทอดทิ้ง เด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเด็กเยาวชน เด็กเร่ร่อน ผลกระทบจากเอดส์ ชนกลุ่มน้อย เด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ เด็กยากจน เด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด อื่น ๆ กำพร้า ทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 3
สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน 0 0 0 0 0 0 0 0 43 0 0 0 0 43
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 0 0 6 0 0 4 73 5 23,394 2 0 71 19 23,574
รวมทั้งสิ้น 0 0 6 0 0 4 73 5 23,437 5 0 71 19 23,620

ตารางที่ 2 จำนวนเด็กด้อยโอกาสในสถานศึกษาทั้งกระทรวงศึกษาธิการและกระทรวงอื่น ๆ จังหวัดลำปาง ปีการศึกษา 2562 จำแนกตามระดับ ที่เปิดสอน/ประเภทความด้อยโอกาส
ระดับ ที่เปิดสอน ประเภทความด้อยโอกาส
เด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน เด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ เด็กถูกทอดทิ้ง เด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเด็กเยาวชน เด็กเร่ร่อน ผลกระทบจากเอดส์ ชนกลุ่มน้อย เด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ เด็กยากจน เด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด อื่น ๆ กำพร้า ทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว
อนุบาล 1 - ประถมศึกษาปีที่ 6 0 0 2 0 0 4 61 0 10,598 0 0 29 2 10,696
ประถมศึกษาปีที่ 1 - ประถมศึกษาปีที่ 6 0 0 0 0 0 0 0 0 381 0 0 0 0 381
อนุบาล 1 - มัธยมศึกษาปีที่ 3 0 0 2 0 0 0 8 1 5,335 2 0 17 0 5,365
ประถมศึกษาปีที่ 1 - มัธยมศึกษาปีที่ 3 0 0 0 0 0 0 0 0 37 0 0 0 0 37
มัธยมศึกษาปีที่ 1 - มัธยมศึกษาปีที่ 6 0 0 2 0 0 0 4 4 7,086 0 0 25 17 7,138
ปวช. - ปวส. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 3
รวมทั้งสิ้น 0 0 6 0 0 4 73 5 23,437 5 0 71 19 23,620

ตารางที่ 3 จำนวนเด็กด้อยโอกาสในสถานศึกษาทั้งกระทรวงศึกษาธิการและกระทรวงอื่น ๆ จังหวัดลำปาง ปีการศึกษา 2562 จำแนกอายุ/ประเภทความด้อยโอกาส
อายุ ประเภทความด้อยโอกาส
เด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน เด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ เด็กถูกทอดทิ้ง เด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเด็กเยาวชน เด็กเร่ร่อน ผลกระทบจากเอดส์ ชนกลุ่มน้อย เด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ เด็กยากจน เด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด อื่น ๆ กำพร้า ทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว
3 ปี 0 0 0 0 0 0 0 0 206 0 0 1 0 207
4 ปี 0 0 0 0 0 0 0 0 1,218 0 0 6 0 1,224
5 ปี 0 0 0 0 0 0 1 0 473 0 0 2 0 476
6 ปี 0 0 1 0 0 0 5 0 1,231 0 0 8 0 1,245
7 ปี 0 0 0 0 0 0 8 0 1,702 0 0 3 0 1,713
8 ปี 0 0 0 0 0 0 14 0 1,965 0 0 4 0 1,983
9 ปี 0 0 1 0 0 0 9 0 2,033 0 0 2 0 2,045
10 ปี 0 0 0 0 0 0 6 0 2,120 0 0 2 0 2,128
11 ปี 0 0 1 0 0 2 7 0 2,076 0 0 7 2 2,095
12 ปี 0 0 1 0 0 2 3 1 2,006 0 0 5 1 2,019
13 ปี 0 0 2 0 0 0 6 1 1,943 0 0 8 7 1,967
14 ปี 0 0 0 0 0 0 8 0 2,050 0 0 7 3 2,068
15 ปี 0 0 0 0 0 0 5 1 1,769 2 0 2 1 1,780
16 ปี 0 0 0 0 0 0 1 1 888 1 0 4 3 898
17 ปี 0 0 0 0 0 0 0 1 977 0 0 7 0 985
18 ปี 0 0 0 0 0 0 0 0 745 1 0 2 1 749
19 ปี 0 0 0 0 0 0 0 0 29 1 0 1 1 32
20 ปี 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 6
รวมทั้งสิ้น 0 0 6 0 0 4 73 5 23,437 5 0 71 19 23,620

ตารางที่ 4 จำนวนเด็กด้อยโอกาสในสถานศึกษาทั้งกระทรวงศึกษาธิการและกระทรวงอื่น ๆ จังหวัดลำปาง ปีการศึกษา 2562 จำแนกตามพื้นที่ /ประเภทความด้อยโอกาส
อำเภอ ประเภทความด้อยโอกาส
เด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน เด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ เด็กถูกทอดทิ้ง เด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเด็กเยาวชน เด็กเร่ร่อน ผลกระทบจากเอดส์ ชนกลุ่มน้อย เด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ เด็กยากจน เด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด อื่น ๆ กำพร้า ทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว
เมืองลำปาง 0 0 3 0 0 0 10 3 5,186 3 0 20 18 5,243
แม่เมาะ 0 0 0 0 0 0 1 0 1,333 2 0 25 0 1,361
เกาะคา 0 0 0 0 0 0 0 0 1,168 0 0 1 0 1,169
เสริมงาม 0 0 0 0 0 1 0 0 980 0 0 2 0 983
งาว 0 0 0 0 0 0 4 0 2,297 0 0 1 1 2,303
แจ้ห่ม 0 0 1 0 0 0 45 0 1,846 0 0 6 0 1,898
วังเหนือ 0 0 0 0 0 0 0 0 1,702 0 0 5 0 1,707
เถิน 0 0 0 0 0 0 0 0 2,208 0 0 3 0 2,211
แม่พริก 0 0 0 0 0 0 2 0 498 0 0 1 0 501
แม่ทะ 0 0 0 0 0 0 0 1 1,431 0 0 1 0 1,433
สบปราบ 0 0 0 0 0 0 0 0 803 0 0 1 0 804
ห้างฉัตร 0 0 0 0 0 1 11 0 1,805 0 0 4 0 1,821
เมืองปาน 0 0 2 0 0 2 0 1 2,180 0 0 1 0 2,186
รวมทั้งสิ้น 0 0 6 0 0 4 73 5 23,437 5 0 71 19 23,620