ประชากรวัยเรียน จังหวัดลำปาง ปีการศึกษา 2562

# ช่วงอายุ เพศชาย เพศหญิง รวมทั้งสิ้น
1 ประชากรอายุน้อยกว่า 1 ปี
2,389 คน 51.75%
2,227 คน 48.25%
4,616 คน
ประชากรอายุน้อยกว่า 1 ปี แยกตามพื้นที่
#อำเภอเพศชาย เพศหญิง
1
เมืองลำปาง 1,377 คน 29.83%
716 661
2
แม่เมาะ 310 คน 6.72%
158 152
3
เกาะคา 349 คน 7.56%
164 185
4
เสริมงาม 206 คน 4.46%
121 85
5
งาว 345 คน 7.47%
187 158
6
แจ้ห่ม 237 คน 5.13%
111 126
7
วังเหนือ 275 คน 5.96%
149 126
8
เถิน 380 คน 8.23%
191 189
9
แม่พริก 98 คน 2.12%
54 44
10
แม่ทะ 344 คน 7.45%
173 171
11
สบปราบ 166 คน 3.60%
80 86
12
ห้างฉัตร 306 คน 6.63%
176 130
13
เมืองปาน 223 คน 4.83%
109 114
2 ประชากรอายุ 1 ปี
2,639 คน 51.26%
2,509 คน 48.74%
5,148 คน
ประชากรอายุ 1 ปี แยกตามพื้นที่
#อำเภอเพศชาย เพศหญิง
1
เมืองลำปาง 1,492 คน 28.98%
782 710
2
แม่เมาะ 379 คน 7.36%
203 176
3
เกาะคา 396 คน 7.69%
201 195
4
เสริมงาม 209 คน 4.06%
106 103
5
งาว 427 คน 8.29%
205 222
6
แจ้ห่ม 297 คน 5.77%
147 150
7
วังเหนือ 295 คน 5.73%
167 128
8
เถิน 436 คน 8.47%
229 207
9
แม่พริก 90 คน 1.75%
44 46
10
แม่ทะ 359 คน 6.97%
186 173
11
สบปราบ 212 คน 4.12%
101 111
12
ห้างฉัตร 312 คน 6.06%
142 170
13
เมืองปาน 244 คน 4.74%
126 118
3 ประชากรอายุ 2 ปี
2,702 คน 51.01%
2,595 คน 48.99%
5,297 คน
ประชากรอายุ 2 ปี แยกตามพื้นที่
#อำเภอเพศชาย เพศหญิง
1
เมืองลำปาง 1,512 คน 28.54%
782 730
2
แม่เมาะ 408 คน 7.70%
207 201
3
เกาะคา 384 คน 7.25%
174 210
4
เสริมงาม 215 คน 4.06%
111 104
5
งาว 416 คน 7.85%
200 216
6
แจ้ห่ม 278 คน 5.25%
142 136
7
วังเหนือ 316 คน 5.97%
160 156
8
เถิน 427 คน 8.06%
225 202
9
แม่พริก 119 คน 2.25%
63 56
10
แม่ทะ 378 คน 7.14%
191 187
11
สบปราบ 194 คน 3.66%
103 91
12
ห้างฉัตร 364 คน 6.87%
191 173
13
เมืองปาน 286 คน 5.40%
153 133
4 ประชากรอายุ 3 ปี
2,780 คน 51.18%
2,652 คน 48.82%
5,432 คน
ประชากรอายุ 3 ปี แยกตามพื้นที่
#อำเภอเพศชาย เพศหญิง
1
เมืองลำปาง 1,608 คน 29.60%
829 779
2
แม่เมาะ 383 คน 7.05%
174 209
3
เกาะคา 418 คน 7.70%
222 196
4
เสริมงาม 179 คน 3.30%
95 84
5
งาว 452 คน 8.32%
227 225
6
แจ้ห่ม 267 คน 4.92%
126 141
7
วังเหนือ 300 คน 5.52%
154 146
8
เถิน 487 คน 8.97%
251 236
9
แม่พริก 124 คน 2.28%
64 60
10
แม่ทะ 403 คน 7.42%
206 197
11
สบปราบ 189 คน 3.48%
106 83
12
ห้างฉัตร 342 คน 6.30%
171 171
13
เมืองปาน 280 คน 5.15%
155 125
5 ประชากรอายุ 4 ปี
2,893 คน 50.94%
2,786 คน 49.06%
5,679 คน
ประชากรอายุ 4 ปี แยกตามพื้นที่
#อำเภอเพศชาย เพศหญิง
1
เมืองลำปาง 1,693 คน 29.81%
860 833
2
แม่เมาะ 374 คน 6.59%
199 175
3
เกาะคา 450 คน 7.92%
218 232
4
เสริมงาม 193 คน 3.40%
106 87
5
งาว 457 คน 8.05%
228 229
6
แจ้ห่ม 275 คน 4.84%
133 142
7
วังเหนือ 336 คน 5.92%
201 135
8
เถิน 513 คน 9.03%
254 259
9
แม่พริก 136 คน 2.39%
68 68
10
แม่ทะ 386 คน 6.80%
192 194
11
สบปราบ 196 คน 3.45%
95 101
12
ห้างฉัตร 393 คน 6.92%
196 197
13
เมืองปาน 277 คน 4.88%
143 134
6 ประชากรอายุ 5 ปี
2,933 คน 50.46%
2,879 คน 49.54%
5,812 คน
ประชากรอายุ 5 ปี แยกตามพื้นที่
#อำเภอเพศชาย เพศหญิง
1
เมืองลำปาง 1,701 คน 29.27%
881 820
2
แม่เมาะ 409 คน 7.04%
217 192
3
เกาะคา 411 คน 7.07%
208 203
4
เสริมงาม 231 คน 3.97%
103 128
5
งาว 486 คน 8.36%
233 253
6
แจ้ห่ม 301 คน 5.18%
153 148
7
วังเหนือ 370 คน 6.37%
194 176
8
เถิน 480 คน 8.26%
260 220
9
แม่พริก 107 คน 1.84%
52 55
10
แม่ทะ 412 คน 7.09%
215 197
11
สบปราบ 240 คน 4.13%
115 125
12
ห้างฉัตร 385 คน 6.62%
183 202
13
เมืองปาน 279 คน 4.80%
119 160
7 ประชากรอายุ 6 ปี
3,233 คน 50.95%
3,113 คน 49.05%
6,346 คน
ประชากรอายุ 6 ปี แยกตามพื้นที่
#อำเภอเพศชาย เพศหญิง
1
เมืองลำปาง 1,886 คน 29.72%
949 937
2
แม่เมาะ 424 คน 6.68%
226 198
3
เกาะคา 482 คน 7.60%
265 217
4
เสริมงาม 236 คน 3.72%
123 113
5
งาว 580 คน 9.14%
288 292
6
แจ้ห่ม 286 คน 4.51%
145 141
7
วังเหนือ 382 คน 6.02%
195 187
8
เถิน 560 คน 8.82%
279 281
9
แม่พริก 117 คน 1.84%
60 57
10
แม่ทะ 460 คน 7.25%
234 226
11
สบปราบ 227 คน 3.58%
114 113
12
ห้างฉัตร 411 คน 6.48%
214 197
13
เมืองปาน 295 คน 4.65%
141 154
8 ประชากรอายุ 7 ปี
3,053 คน 50.60%
2,981 คน 49.40%
6,034 คน
ประชากรอายุ 7 ปี แยกตามพื้นที่
#อำเภอเพศชาย เพศหญิง
1
เมืองลำปาง 1,739 คน 28.82%
877 862
2
แม่เมาะ 425 คน 7.04%
223 202
3
เกาะคา 478 คน 7.92%
227 251
4
เสริมงาม 207 คน 3.43%
119 88
5
งาว 531 คน 8.80%
252 279
6
แจ้ห่ม 320 คน 5.30%
148 172
7
วังเหนือ 384 คน 6.36%
212 172
8
เถิน 521 คน 8.63%
261 260
9
แม่พริก 155 คน 2.57%
84 71
10
แม่ทะ 387 คน 6.41%
198 189
11
สบปราบ 210 คน 3.48%
101 109
12
ห้างฉัตร 366 คน 6.07%
185 181
13
เมืองปาน 311 คน 5.15%
166 145
9 ประชากรอายุ 8 ปี
3,095 คน 51.96%
2,862 คน 48.04%
5,957 คน
ประชากรอายุ 8 ปี แยกตามพื้นที่
#อำเภอเพศชาย เพศหญิง
1
เมืองลำปาง 1,786 คน 29.98%
976 810
2
แม่เมาะ 420 คน 7.05%
209 211
3
เกาะคา 430 คน 7.22%
227 203
4
เสริมงาม 233 คน 3.91%
111 122
5
งาว 538 คน 9.03%
289 249
6
แจ้ห่ม 272 คน 4.57%
136 136
7
วังเหนือ 369 คน 6.19%
196 173
8
เถิน 475 คน 7.97%
245 230
9
แม่พริก 123 คน 2.06%
62 61
10
แม่ทะ 417 คน 7.00%
209 208
11
สบปราบ 216 คน 3.63%
111 105
12
ห้างฉัตร 361 คน 6.06%
172 189
13
เมืองปาน 317 คน 5.32%
152 165
10 ประชากรอายุ 9 ปี
3,138 คน 51.30%
2,979 คน 48.70%
6,117 คน
ประชากรอายุ 9 ปี แยกตามพื้นที่
#อำเภอเพศชาย เพศหญิง
1
เมืองลำปาง 1,867 คน 30.52%
988 879
2
แม่เมาะ 427 คน 6.98%
205 222
3
เกาะคา 441 คน 7.21%
236 205
4
เสริมงาม 244 คน 3.99%
125 119
5
งาว 495 คน 8.09%
256 239
6
แจ้ห่ม 300 คน 4.90%
149 151
7
วังเหนือ 375 คน 6.13%
182 193
8
เถิน 525 คน 8.58%
266 259
9
แม่พริก 135 คน 2.21%
60 75
10
แม่ทะ 429 คน 7.01%
213 216
11
สบปราบ 226 คน 3.69%
111 115
12
ห้างฉัตร 347 คน 5.67%
179 168
13
เมืองปาน 306 คน 5.00%
168 138
11 ประชากรอายุ 10 ปี
3,157 คน 51.08%
3,023 คน 48.92%
6,180 คน
ประชากรอายุ 10 ปี แยกตามพื้นที่
#อำเภอเพศชาย เพศหญิง
1
เมืองลำปาง 1,912 คน 30.94%
970 942
2
แม่เมาะ 379 คน 6.13%
182 197
3
เกาะคา 447 คน 7.23%
239 208
4
เสริมงาม 249 คน 4.03%
124 125
5
งาว 480 คน 7.77%
250 230
6
แจ้ห่ม 328 คน 5.31%
178 150
7
วังเหนือ 371 คน 6.00%
184 187
8
เถิน 491 คน 7.94%
248 243
9
แม่พริก 182 คน 2.94%
92 90
10
แม่ทะ 447 คน 7.23%
224 223
11
สบปราบ 210 คน 3.40%
108 102
12
ห้างฉัตร 389 คน 6.29%
201 188
13
เมืองปาน 295 คน 4.77%
157 138
12 ประชากรอายุ 11 ปี
3,237 คน 50.63%
3,156 คน 49.37%
6,393 คน
ประชากรอายุ 11 ปี แยกตามพื้นที่
#อำเภอเพศชาย เพศหญิง
1
เมืองลำปาง 2,002 คน 31.32%
991 1,011
2
แม่เมาะ 400 คน 6.26%
187 213
3
เกาะคา 443 คน 6.93%
211 232
4
เสริมงาม 263 คน 4.11%
148 115
5
งาว 540 คน 8.45%
279 261
6
แจ้ห่ม 330 คน 5.16%
159 171
7
วังเหนือ 407 คน 6.37%
211 196
8
เถิน 527 คน 8.24%
283 244
9
แม่พริก 127 คน 1.99%
66 61
10
แม่ทะ 436 คน 6.82%
222 214
11
สบปราบ 261 คน 4.08%
136 125
12
ห้างฉัตร 381 คน 5.96%
191 190
13
เมืองปาน 276 คน 4.32%
153 123
13 ประชากรอายุ 12 ปี
3,376 คน 51.66%
3,159 คน 48.34%
6,535 คน
ประชากรอายุ 12 ปี แยกตามพื้นที่
#อำเภอเพศชาย เพศหญิง
1
เมืองลำปาง 2,064 คน 31.58%
1,053 1,011
2
แม่เมาะ 433 คน 6.63%
228 205
3
เกาะคา 467 คน 7.15%
235 232
4
เสริมงาม 267 คน 4.09%
140 127
5
งาว 492 คน 7.53%
255 237
6
แจ้ห่ม 331 คน 5.07%
163 168
7
วังเหนือ 372 คน 5.69%
198 174
8
เถิน 510 คน 7.80%
260 250
9
แม่พริก 154 คน 2.36%
88 66
10
แม่ทะ 475 คน 7.27%
264 211
11
สบปราบ 213 คน 3.26%
107 106
12
ห้างฉัตร 440 คน 6.73%
221 219
13
เมืองปาน 317 คน 4.85%
164 153
14 ประชากรอายุ 13 ปี
3,603 คน 52.28%
3,289 คน 47.72%
6,892 คน
ประชากรอายุ 13 ปี แยกตามพื้นที่
#อำเภอเพศชาย เพศหญิง
1
เมืองลำปาง 2,224 คน 32.27%
1,173 1,051
2
แม่เมาะ 433 คน 6.28%
191 242
3
เกาะคา 485 คน 7.04%
251 234
4
เสริมงาม 278 คน 4.03%
168 110
5
งาว 531 คน 7.70%
252 279
6
แจ้ห่ม 348 คน 5.05%
175 173
7
วังเหนือ 441 คน 6.40%
216 225
8
เถิน 519 คน 7.53%
298 221
9
แม่พริก 133 คน 1.93%
69 64
10
แม่ทะ 478 คน 6.94%
267 211
11
สบปราบ 249 คน 3.61%
129 120
12
ห้างฉัตร 452 คน 6.56%
237 215
13
เมืองปาน 321 คน 4.66%
177 144
15 ประชากรอายุ 14 ปี
3,570 คน 51.20%
3,402 คน 48.80%
6,972 คน
ประชากรอายุ 14 ปี แยกตามพื้นที่
#อำเภอเพศชาย เพศหญิง
1
เมืองลำปาง 2,083 คน 29.88%
1,052 1,031
2
แม่เมาะ 437 คน 6.27%
207 230
3
เกาะคา 531 คน 7.62%
282 249
4
เสริมงาม 326 คน 4.68%
174 152
5
งาว 571 คน 8.19%
286 285
6
แจ้ห่ม 363 คน 5.21%
196 167
7
วังเหนือ 397 คน 5.69%
207 190
8
เถิน 539 คน 7.73%
282 257
9
แม่พริก 139 คน 1.99%
64 75
10
แม่ทะ 535 คน 7.67%
290 245
11
สบปราบ 269 คน 3.86%
147 122
12
ห้างฉัตร 449 คน 6.44%
216 233
13
เมืองปาน 333 คน 4.78%
167 166
16 ประชากรอายุ 15 ปี
3,513 คน 52.16%
3,222 คน 47.84%
6,735 คน
ประชากรอายุ 15 ปี แยกตามพื้นที่
#อำเภอเพศชาย เพศหญิง
1
เมืองลำปาง 2,123 คน 31.52%
1,083 1,040
2
แม่เมาะ 439 คน 6.52%
236 203
3
เกาะคา 515 คน 7.65%
275 240
4
เสริมงาม 309 คน 4.59%
158 151
5
งาว 510 คน 7.57%
264 246
6
แจ้ห่ม 340 คน 5.05%
194 146
7
วังเหนือ 361 คน 5.36%
200 161
8
เถิน 584 คน 8.67%
302 282
9
แม่พริก 152 คน 2.26%
82 70
10
แม่ทะ 497 คน 7.38%
260 237
11
สบปราบ 241 คน 3.58%
122 119
12
ห้างฉัตร 372 คน 5.52%
174 198
13
เมืองปาน 292 คน 4.34%
163 129
17 ประชากรอายุ 16 ปี
3,507 คน 50.01%
3,506 คน 49.99%
7,013 คน
ประชากรอายุ 16 ปี แยกตามพื้นที่
#อำเภอเพศชาย เพศหญิง
1
เมืองลำปาง 2,154 คน 30.71%
1,052 1,102
2
แม่เมาะ 469 คน 6.69%
233 236
3
เกาะคา 547 คน 7.80%
265 282
4
เสริมงาม 310 คน 4.42%
153 157
5
งาว 488 คน 6.96%
234 254
6
แจ้ห่ม 312 คน 4.45%
163 149
7
วังเหนือ 402 คน 5.73%
218 184
8
เถิน 587 คน 8.37%
308 279
9
แม่พริก 169 คน 2.41%
89 80
10
แม่ทะ 536 คน 7.64%
253 283
11
สบปราบ 279 คน 3.98%
144 135
12
ห้างฉัตร 431 คน 6.15%
237 194
13
เมืองปาน 329 คน 4.69%
158 171
18 ประชากรอายุ 17 ปี
3,509 คน 50.98%
3,374 คน 49.02%
6,883 คน
ประชากรอายุ 17 ปี แยกตามพื้นที่
#อำเภอเพศชาย เพศหญิง
1
เมืองลำปาง 2,092 คน 30.39%
1,044 1,048
2
แม่เมาะ 401 คน 5.83%
220 181
3
เกาะคา 589 คน 8.56%
307 282
4
เสริมงาม 299 คน 4.34%
164 135
5
งาว 549 คน 7.98%
286 263
6
แจ้ห่ม 375 คน 5.45%
196 179
7
วังเหนือ 417 คน 6.06%
210 207
8
เถิน 498 คน 7.24%
247 251
9
แม่พริก 128 คน 1.86%
63 65
10
แม่ทะ 524 คน 7.61%
267 257
11
สบปราบ 213 คน 3.09%
102 111
12
ห้างฉัตร 452 คน 6.57%
233 219
13
เมืองปาน 346 คน 5.03%
170 176
19 ประชากรอายุ 18 ปี
3,592 คน 49.66%
3,641 คน 50.34%
7,233 คน
ประชากรอายุ 18 ปี แยกตามพื้นที่
#อำเภอเพศชาย เพศหญิง
1
เมืองลำปาง 2,165 คน 29.93%
1,043 1,122
2
แม่เมาะ 417 คน 5.77%
223 194
3
เกาะคา 587 คน 8.12%
284 303
4
เสริมงาม 294 คน 4.06%
140 154
5
งาว 594 คน 8.21%
315 279
6
แจ้ห่ม 366 คน 5.06%
184 182
7
วังเหนือ 425 คน 5.88%
217 208
8
เถิน 570 คน 7.88%
271 299
9
แม่พริก 159 คน 2.20%
84 75
10
แม่ทะ 535 คน 7.40%
265 270
11
สบปราบ 295 คน 4.08%
154 141
12
ห้างฉัตร 502 คน 6.94%
237 265
13
เมืองปาน 324 คน 4.48%
175 149
20 ประชากรอายุ 19 ปี
3,882 คน 50.76%
3,766 คน 49.24%
7,648 คน
ประชากรอายุ 19 ปี แยกตามพื้นที่
#อำเภอเพศชาย เพศหญิง
1
เมืองลำปาง 2,267 คน 29.64%
1,125 1,142
2
แม่เมาะ 434 คน 5.67%
217 217
3
เกาะคา 604 คน 7.90%
324 280
4
เสริมงาม 352 คน 4.60%
179 173
5
งาว 537 คน 7.02%
278 259
6
แจ้ห่ม 367 คน 4.80%
198 169
7
วังเหนือ 453 คน 5.92%
239 214
8
เถิน 636 คน 8.32%
327 309
9
แม่พริก 158 คน 2.07%
77 81
10
แม่ทะ 552 คน 7.22%
287 265
11
สบปราบ 316 คน 4.13%
159 157
12
ห้างฉัตร 624 คน 8.16%
293 331
13
เมืองปาน 348 คน 4.55%
179 169
21 ประชากรอายุ 20 ปี
4,612 คน 51.25%
4,387 คน 48.75%
8,999 คน
ประชากรอายุ 20 ปี แยกตามพื้นที่
#อำเภอเพศชาย เพศหญิง
1
เมืองลำปาง 2,803 คน 31.15%
1,331 1,472
2
แม่เมาะ 502 คน 5.58%
257 245
3
เกาะคา 685 คน 7.61%
366 319
4
เสริมงาม 359 คน 3.99%
191 168
5
งาว 629 คน 6.99%
317 312
6
แจ้ห่ม 448 คน 4.98%
252 196
7
วังเหนือ 524 คน 5.82%
284 240
8
เถิน 717 คน 7.97%
366 351
9
แม่พริก 213 คน 2.37%
124 89
10
แม่ทะ 646 คน 7.18%
331 315
11
สบปราบ 329 คน 3.66%
182 147
12
ห้างฉัตร 783 คน 8.70%
421 362
13
เมืองปาน 361 คน 4.01%
190 171