ประชากรวัยเรียน จังหวัดลำปาง ปีการศึกษา 2562

จำนวนร้อยละผู้เรียนในระดับชั้น ต่อประชากรกลุ่มอายุ จำแนกตามระดับอายุ /ปีการศึกษา
ที่ กลุ่มผู้เรียน ตามระดับอายุ ปีการศึกษา
2559 2560 2561 2562
จำนวนประชากร (คน) จำนวนผู้เรียน(คน) อัตราส่วนผู้เรียน / ประชากร จำนวนประชากร (คน) จำนวนผู้เรียน(คน) อัตราส่วนผู้เรียน / ประชากร จำนวนประชากร (คน) จำนวนผู้เรียน(คน) อัตราส่วนผู้เรียน / ประชากร จำนวนประชากร (คน) จำนวนผู้เรียน(คน) อัตราส่วนผู้เรียน / ประชากร
1 ระดับอนุบาล (3-5 ปี) 18,288 13,248 72.44 % 18,133 14,488 79.90 % 17,885 14,654 81.93 % 16,923 13,524 79.91 %
2 ระดับประถมศึกษา (6-11 ปี) 38,896 37,101 95.39 % 37,956 36,119 95.16 % 37,246 35,646 95.70 % 37,027 35,406 95.62 %
3 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (12-14 ปี) 20,528 20,436 99.55 % 20,575 20,190 98.13 % 20,481 19,792 96.64 % 20,399 19,378 94.99 %
4 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (15-17 ปี) 23,731 20,915 88.13 % 21,873 19,701 90.07 % 21,173 18,779 88.69 % 20,631 18,796 91.11 %

# ช่วงอายุ จำนวนประชากร (คน) จำนวนนักเรียน-นักศึกษา ในระบบ(คน) อัตราส่วนนักเรียน / ประชากร
1 3 ปี 5,432 2,797 51.49 %
2 4 ปี 5,679 5,252 92.48 %
3 5 ปี 5,812 5,475 94.20 %
รวมประชากรวัยเรียน 3-5 ปี 16,923 13,524 79.91 %
1 6 ปี 6,346 6,009 94.69 %
2 7 ปี 6,034 5,972 98.97 %
3 8 ปี 5,957 5,770 96.86 %
4 9 ปี 6,117 5,782 94.52 %
5 10 ปี 6,180 5,746 92.98 %
6 11 ปี 6,393 6,127 95.84 %
รวมประชากรวัยเรียน 6-12 ปี 37,027 35,406 95.62 %
1 12 ปี 6,535 6,318 96.68 %
2 13 ปี 6,892 6,499 94.30 %
3 14 ปี 6,972 6,561 94.10 %
รวมประชากรวัยเรียน 12-14 ปี 20,399 19,378 94.99 %
1 15 ปี 6,735 6,294 93.45 %
2 16 ปี 7,013 6,065 86.48 %
3 17 ปี 6,883 6,437 93.52 %
รวมประชากรวัยเรียน 15-17 ปี 20,631 18,796 91.11 %
รวมประชากรวัยเรียน ทุกกลุ่มอายุ
(3-5 ปี), (6-11 ปี), (12-14 ปี), (15-17 ปี)
94,980 87,104 91.71 %

จำนวนประชากรแยกตามกลุ่มอายุ ( ปี 2562)

ประชากรทุกกลุ่มอายุ 733,785 คน
คิดเป็นร้อยละ 100.00

ประชากรวัยเด็ก (ต่ำกว่า 15 ปี) 96,145 คน
คิดเป็นร้อยละ 13.10

ประชากรวัยแรงงาน (15 - 59 ปี) 481,481 คน
คิดเป็นร้อยละ 65.62

ประชากรสูงอายุ (60 ปีขึ้นไป) 162,894 คน
คิดเป็นร้อยละ 22.20

ประชากรสูงอายุ (65 ปีขึ้นไป) 105,153 คน
คิดเป็นร้อยละ 14.33

ประชากรก่อนวัยเรียน (0 - 5 ปี) 31,984 คน
คิดเป็นร้อยละ 4.36

ประชากรวัยเรียน (6 - 21 ปี) 111,917 คน
คิดเป็นร้อยละ 15.25

สตรีวัยเจริญพันธุ์ (15 - 49 ปี) 173,497 คน
คิดเป็นร้อยละ 46.21

แหล่งที่มาของข้อมูล : สำนักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย