สรุปข้อมูลพื้นฐานการจัดการศึกษาในระบบจังหวัดลำปาง ปีการศึกษา 2562

ตารางที่ 1 จำนวนสถานศึกษา นักเรียน/นักศึกษา ห้องเรียน และครู/บุคลากรทางการศึกษา จังหวัดลำปาง ปีการศึกษา 2562 ของกระทรวงศึกษาธิการและกระทรวงอื่น ๆ
สังกัด สถานศึกษา ห้องเรียน นักเรียน/นักศึกษา ครู/บุคลากรทางการศึกษา
กระทรวงศึกษาธิการ
1. สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
1.1 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 1 120 1,049 16,440 1,558
1.2 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 2 143 1,033 12,359 1,323
1.3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 3 94 717 6,647 840
1.4 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 (ลำปาง-ลำพูน) 30 653 19,416 1,449
1.5 สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 2 45 1,054 75
1.6 ศูนย์การเรียนปัญญาภิวัฒน์-ลำปาง 1 3 212 0
1.7 การศึกษาโดยครอบครัว 2 3 3 0
2. สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
2.1 สถานศึกษาเอกชนในระบบ 29 607 16,836 1,053
2.2 สถานศึกษาเอกชนนอกระบบ 56 209 9,427 0
3. สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 11 143 12,604 591
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
4. สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 9 124 9,256 997
กระทรวงมหาดไทย
5. กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 229 476 11,066 0
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
6. สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดลำปาง 25 28 1,033 0
กระทรวงสาธารณสุข
7. สถาบันพระบรมราชชนก 1 4 680 152
กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
8. มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ 2 27 995 168
สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
9. สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลำปาง 9 54 907 68
ตารางที่ 2 จำนวนสถานศึกษาทั้งกระทรวงศึกษาธิการและกระทรวงอื่น ๆ จังหวัดลำปาง ปีการศึกษา 2562 จำแนกตามระดับ การจัดการศึกษา/สังกัด
ที่ สังกัด ระดับการจัดการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน อาชีวศึกษา อุดมศึกษา รวม
1. สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
1.1 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 1120 0 0 120
1.2 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 2143 0 0 143
1.3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 394 0 0 94
1.4 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 (ลำปาง-ลำพูน)30 0 0 30
1.5 สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ2 0 0 2
1.6 ศูนย์การเรียนปัญญาภิวัฒน์-ลำปาง0 1 0 1
1.7 การศึกษาโดยครอบครัว2 0 0 2
2. สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
2.1 สถานศึกษาเอกชนในระบบ29 0 0 29
2.2 สถานศึกษาเอกชนนอกระบบ0 0 0 56
3. สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา0 11 0 11
4. สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา2 0 7 9
5. กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น229 0 0 229
6. สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดลำปาง25 0 0 25
7. สถาบันพระบรมราชชนก0 0 1 1
8. มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ1 0 1 2
9. สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลำปาง9 0 0 9
ตารางที่ 3 จำนวนสถานศึกษาทั้งกระทรวงศึกษาธิการและกระทรวงอื่น ๆ จังหวัดลำปาง ปีการศึกษา 2562 จำแนกตามระดับ ที่เปิดสอน/สังกัด
ระดับที่เปิดสอน สังกัดของสถานศึกษา
สพฐ. สช. อปท. พศ. สกอ. สอศ. สธ. กก. พมจ. รวม
อนุบาล 1 - ประถมศึกษาปีที่ 6 276 5 8 0 0 0 0 0 0 289
ประถมศึกษาปีที่ 1 - ประถมศึกษาปีที่ 6 20 0 0 0 0 0 0 0 0 20
อนุบาล 1 - มัธยมศึกษาปีที่ 3 61 7 3 0 0 0 0 0 0 71
ประถมศึกษาปีที่ 1 - มัธยมศึกษาปีที่ 3 2 2 0 0 0 0 0 0 0 4
มัธยมศึกษาปีที่ 1 - มัธยมศึกษาปีที่ 6 30 4 0 9 0 0 0 1 0 44
เด็กเล็ก 0 0 209 0 0 0 0 0 25 234
อนุบาล 1 - มัธยมศึกษาปีที่ 6 1 8 0 0 0 0 0 0 0 9
อนุบาล 1 - อนุบาล 3 0 3 9 0 0 0 0 0 0 12
เด็กเล็ก - อนุบาล 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
เด็กเล็ก - ประถมศึกษาปีที่ 6 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2
ปวช. 1 0 0 0 0 3 0 0 0 4
ปวช. - ปวส. 0 0 0 0 0 8 0 0 0 8
ปริญาตรี - สูงกว่าปริญาตรี 0 0 0 0 6 0 1 1 0 8
การศึกษาพิเศษ 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
ปวส. - ปริญญาตรี - สูงกว่าปริญาตรี 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
สถานศึกษาเอกชนนอกระบบประเภทศิลปะและกีฬา 0 3 0 0 0 0 0 0 0 3
สถานศึกษาเอกชนนอกระบบประเภทวิชาชีพ 0 17 0 0 0 0 0 0 0 17
สถานศึกษาเอกชนนอกระบบประเภทกวดวิชา 0 36 0 0 0 0 0 0 0 36
รวมทั้งสิ้น 392 85 229 9 9 11 1 2 25 763
ตารางที่ 4 จำนวนห้องเรียนในกระทรวงศึกษาธิการและกระทรวงอื่น ๆ จังหวัดลำปาง ปีการศึกษา 2562 จำแนกตามสังกัด/ประเภทการจัดการศึกษา
ที่ สังกัด ประเภทการจัดการศึกษา รวม
ขั้นพื้นฐาน อาชีวศึกษา อุดมศึกษา
ก่อนประถม ประถม ม.ต้น ม.ปลาย
กระทรวงศึกษาธิการ
1. สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน653 1,955 547 331 7 0 3,503
2. สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน134 274 123 76 0 0 816
3. สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา0 0 0 0 140 3 143
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
4. สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา13 10 0 0 12 86 121
กระทรวงมหาดไทย
5. กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น120 120 34 0 0 0 274
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
6. สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดลำปาง28 0 0 0 0 0 28
กระทรวงสาธารณสุข
7. สถาบันพระบรมราชชนก0 0 0 0 0 4 4
กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
8. มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ0 0 6 6 0 15 27
สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
9. สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลำปาง0 0 27 27 0 0 54
ตารางที่ 5 จำนวนห้องเรียนในกระทรวงศึกษาธิการและกระทรวงอื่น ๆ จังหวัดลำปาง ปีการศึกษา 2562 จำแนกตามระดับชั้น/สังกัด
ระดับชั้น สังกัด รวม
สพฐ. สช. สถ. อว. พศ. สอศ. พมจ. สป.สธ. กก.
เตรียมอนุบาล(ศุนย์เด็กเล็ก)0 1 0 1 0 0 28 0 0 30
อนุบาล 1(หลักสูตร 3 ปีของ สช.)59 43 41 5 0 0 0 0 0 148
อนุบาล 2(สช.)/อนุบาล 1296 44 40 4 0 0 0 0 0 384
อนุบาล 3(สช.)/อนุบาล 2298 46 39 3 0 0 0 0 0 386
ประถมศึกษาปีที่ 1322 44 19 3 0 0 0 0 0 388
ประถมศึกษาปีที่ 2323 45 21 2 0 0 0 0 0 391
ประถมศึกษาปีที่ 3324 49 19 2 0 0 0 0 0 394
ประถมศึกษาปีที่ 4332 47 20 1 0 0 0 0 0 400
ประถมศึกษาปีที่ 5327 43 21 1 0 0 0 0 0 392
ประถมศึกษาปีที่ 6327 46 20 1 0 0 0 0 0 394
มัธยมศึกษาปีที่ 1181 39 12 0 9 0 0 0 2 243
มัธยมศึกษาปีที่ 2181 41 11 0 9 0 0 0 2 244
มัธยมศึกษาปีที่ 3185 43 11 0 9 0 0 0 2 250
มัธยมศึกษาปีที่ 4110 24 0 0 9 0 0 0 2 145
มัธยมศึกษาปีที่ 5110 25 0 0 9 0 0 0 2 146
มัธยมศึกษาปีที่ 6111 27 0 0 9 0 0 0 2 149
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ปีที่ 11 0 0 0 0 26 0 0 0 27
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ปีที่ 22 0 0 0 0 26 0 0 0 28
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ปีที่ 34 0 0 0 0 31 0 0 0 35
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ปีที่ 4
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ปีที่ 10 0 0 4 0 28 0 0 0 32
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ปีที่ 20 0 0 6 0 29 0 0 0 35
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ปีที่ 30 0 0 2 0 0 0 0 0 2
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ปีที่ 4
ปริญญาตรี ปีที่ 10 0 0 16 0 2 0 1 3 22
ปริญญาตรี ปีที่ 20 0 0 17 0 1 0 1 3 22
ปริญญาตรี ปีที่ 30 0 0 15 0 0 0 1 3 19
ปริญญาตรี ปีที่ 40 0 0 17 0 0 0 1 3 21
ปริญญาตรี ปีที่ 50 0 0 14 0 0 0 0 1 15
ปริญญาตรี ปีที่ 60 0 0 0 0 0 0 0 2 2
บัณฑิตศึกษา ปริญญาโท0 0 0 5 0 0 0 0 0 5
บัณฑิตศึกษา ปริญญาเอก0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
ประกาศนียบัตรบัณฑิต0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
ตารางที่ 6 จำนวนนักเรียน/นักศึกษาในกระทรวงศึกษาธิการและกระทรวงอื่น ๆ จังหวัดลำปาง ปีการศึกษา 2562 จำแนกตามสังกัด/ประเภทการจัดการศึกษา
ที่ สังกัด ประเภทการจัดการศึกษา รวม
ขั้นพื้นฐาน อาชีวศึกษา อุดม ศึกษา
ก่อนประถม ประถม ม.ต้น ม.ปลาย
กระทรวงศึกษาธิการ
1. สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน7,596 24,982 14,305 8,751 288 0 56,131
2. สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน3,480 7,986 3,558 1,812 0 0 26,263
3. สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา0 0 0 0 12,541 63 12,604
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
4. สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา270 195 0 0 115 8,676 9,256
กระทรวงมหาดไทย
5. กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น2,217 2,243 699 0 0 0 5,159
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
6. สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดลำปาง1,033 0 0 0 0 0 1,033
กระทรวงสาธารณสุข
7. สถาบันพระบรมราชชนก0 0 0 0 0 680 680
กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
8. มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ0 0 185 132 0 678 995
สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
9. สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลำปาง0 0 631 276 0 0 907
ตารางที่ 7 จำนวนนักเรียนในกระทรวงศึกษาธิการและกระทรวงอื่น ๆ จังหวัดลำปาง ปีการศึกษา 2562 จำแนกตามระดับชั้น/สังกัด
ระดับชั้น สังกัด รวม
สพฐ. สช. สถ. อว. พศ. สอศ. พมจ. สป.สธ. กก.
ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง
เตรียมอนุบาล(ศุนย์เด็กเล็ก)0 0 8 7 0 0 6 18 0 0 0 0 541 492 0 0 0 0 1,072
อนุบาล 1(หลักสูตร 3 ปีของ สช.)448 440 525 510 404 373 58 39 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,797
อนุบาล 2(สช.)/อนุบาล 11,680 1,599 584 569 380 344 41 55 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5,252
อนุบาล 3(สช.)/อนุบาล 21,764 1,665 639 638 375 341 26 27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5,475
ประถมศึกษาปีที่ 12,118 2,162 657 664 189 169 25 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6,009
ประถมศึกษาปีที่ 22,202 2,029 675 649 198 180 28 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5,972
ประถมศึกษาปีที่ 32,090 2,036 670 592 185 168 12 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5,770
ประถมศึกษาปีที่ 42,043 2,023 692 619 200 179 18 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5,782
ประถมศึกษาปีที่ 52,035 1,951 702 653 201 180 10 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5,746
ประถมศึกษาปีที่ 62,172 2,121 702 711 207 187 12 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6,127
มัธยมศึกษาปีที่ 12,327 2,322 640 519 122 112 0 0 202 0 0 0 0 0 0 0 53 21 6,318
มัธยมศึกษาปีที่ 22,315 2,446 691 521 122 111 0 0 230 0 0 0 0 0 0 0 37 26 6,499
มัธยมศึกษาปีที่ 32,366 2,529 693 494 121 111 0 0 199 0 0 0 0 0 0 0 29 19 6,561
มัธยมศึกษาปีที่ 41,127 1,864 305 313 0 0 0 0 97 0 0 0 0 0 0 0 33 13 3,752
มัธยมศึกษาปีที่ 51,074 1,853 289 311 0 0 0 0 81 0 0 0 0 0 0 0 24 18 3,650
มัธยมศึกษาปีที่ 61,039 1,794 300 294 0 0 0 0 98 0 0 0 0 0 0 0 25 19 3,569
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ปีที่ 137 38 0 0 0 0 0 0 0 0 1,667 800 0 0 0 0 0 0 2,542
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ปีที่ 242 58 0 0 0 0 0 0 0 0 1,498 817 0 0 0 0 0 0 2,415
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ปีที่ 338 75 0 0 0 0 0 0 0 0 1,851 904 0 0 0 0 0 0 2,868
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ปีที่ 4
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ปีที่ 10 0 0 0 0 0 15 14 0 0 1,487 902 0 0 0 0 0 0 2,418
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ปีที่ 20 0 0 0 0 0 23 29 0 0 1,645 970 0 0 0 0 0 0 2,667
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ปีที่ 30 0 0 0 0 0 7 27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 34
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ปีที่ 4
ปริญญาตรี ปีที่ 10 0 0 0 0 0 561 1,006 0 0 13 25 0 0 7 152 115 42 1,921
ปริญญาตรี ปีที่ 20 0 0 0 0 0 692 1,333 0 0 1 24 0 0 14 145 126 29 2,364
ปริญญาตรี ปีที่ 30 0 0 0 0 0 770 1,381 0 0 0 0 0 0 16 181 99 30 2,477
ปริญญาตรี ปีที่ 40 0 0 0 0 0 645 1,323 0 0 0 0 0 0 15 150 104 32 2,269
ปริญญาตรี ปีที่ 50 0 0 0 0 0 154 438 0 0 0 0 0 0 0 0 64 26 682
ปริญญาตรี ปีที่ 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 1 11
บัณฑิตศึกษา ปริญญาโท0 0 0 0 0 0 59 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 149
บัณฑิตศึกษา ปริญญาเอก0 0 0 0 0 0 21 31 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 52
ประกาศนียบัตรบัณฑิต0 0 0 0 0 0 59 113 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 172
ตารางที่ 8 จำนวนครู/บุคลากรทางการศึกษา ในกระทรวงศึกษาธิการและกระทรวงอื่น ๆ จังหวัดลำปาง ปีการศึกษา 2562 จำแนกตามระดับ/ประเภทการจัดการศึกษา
ที่ สังกัด ระดับการจัดการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน อาชีวศึกษา อุดมศึกษา รวม
กระทรวงศึกษาธิการ
1. สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน5,245 0 0 5,245
2. สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน1,053 0 0 1,053
3. สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา0 591 0 591
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
4. สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา0 0 997 997
กระทรวงมหาดไทย
5. กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น0 0 0 0
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
6. สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดลำปาง0 0 0 0
กระทรวงสาธารณสุข
7. สถาบันพระบรมราชชนก0 0 152 152
กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
8. มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ70 0 98 168
สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
9. สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลำปาง68 0 0 68
ตารางที่ 9 จำนวนครู/บุคลากรทางการศึกษา ในกระทรวงศึกษาธิการและกระทรวงอื่น ๆ จังหวัดลำปาง ปีการศึกษา 2562 จำแนกตามวุฒิการศึกษา/สังกัด
ระดับชั้น สังกัด รวม
สพฐ. สช. สถ. อว. พศ. สอศ. พมจ. สป.สธ. กก.
ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง
ป.4 ป.6 ป.749 14 1 2 0 0 0 0 0 0 4 6 0 0 0 0 0 0 76
ม.3 ม.ศ.353 13 0 2 0 0 0 0 0 0 4 3 0 0 0 0 0 0 75
ม.6 ม.ศ.50 0 1 6 0 0 0 0 0 0 3 1 0 0 0 0 0 0 11
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)120 69 1 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 195
ปก.ศ สูง อนุปริญญาการศึกษา0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 8
ปริญญาตรี867 2,490 184 596 0 0 0 0 0 0 172 104 0 0 0 0 16 29 4,458
ปริญญาโท455 846 33 48 0 0 0 0 0 0 72 28 0 0 0 0 9 4 1,495
ปริญญาเอก10 9 3 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 28
ประกาศนียบัตรบัณฑิต18 38 37 117 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 212
อนุปริญญา61 40 1 2 0 0 0 0 0 0 14 15 0 0 0 0 0 0 133
ประกาศนียบัตร0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
ไม่ระบุ26 67 2 2 0 0 410 587 39 28 50 109 0 0 33 119 54 54 1,644