สรุปข้อมูลพื้นฐานการจัดการศึกษานอกระบบ ปีการศึกษา 2562

ตารางที่ 1 จำนวนสถานศึกษา สังกัด กศน. จังหวัดลำปาง ปีการศึกษา 2562 จำแนกตามประเภท
ประเภท จำนวน (แห่ง)
Internet
ตารางที่ 2 จำนวนนักศึกษาสังกัด กศน. จังหวัดลำปาง ปีการศึกษา 2562 จำแนกตามระดับชั้น
ระดับชั้น จำนวนนักศึกษา (คน)
ชาย หญิง รวม
ตารางที่ 3 จำนวนครู สังกัด กศน. จังหวัดลำปาง ปีการศึกษา 2562 จำแนกตามวุฒิการศึกษา/เพศ
วุฒิการศึกษา ปริญญาเอก (คน) ปริญญาโท (คน) ปริญญาตรี (คน) ต่ำกว่าปริญญาตรี (คน)
ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม