สรุปข้อมูลพื้นฐานการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน/ภาคบังคับ เชิงพื้นที่จังหวัดลำปาง ปีการศึกษา 2562

ตารางที่ 1 จำนวนโรงเรียน จำแนกตามสังกัด เป็นรายอำเภอ ปีการศึกษา 2562
ที่ อำเภอ รวม สังกัด
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ส่วนราชการอื่นๆ
1. เมืองลำปาง 142 60 15 43 24
2. แม่เมาะ 37 23 0 13 1
3. เกาะคา 40 25 4 10 1
4. เสริมงาม 38 24 0 14 0
5. งาว 59 30 2 26 1
6. แจ้ห่ม 53 36 0 15 2
7. วังเหนือ 48 27 0 19 2
8. เถิน 65 37 3 24 1
9. แม่พริก 21 10 1 9 1
10. แม่ทะ 58 40 2 14 2
11. สบปราบ 28 17 0 11 0
12. ห้างฉัตร 48 24 2 20 2
13. เมืองปาน 48 37 0 11 0
รวมทั้งสิ้น 685 390 29 229 37
ตารางที่ 2 จำนวนโรงเรียน จำแนกตามระดับการศึกษา เป็นรายอำเภอ ปีการศึกษา 2562
ที่ อำเภอ รวม ระดับการศึกษา
เตรียมอนุบาล อนุบาล เด็กเล็ก - อนุบาล เด็กเล็ก-ประถมศึกษา อนุบาล-ประถมศึกษา ประถมศึกษา ประถมศึกษา-มัธยมศึกษาตอนต้น เด็กเล็ก-มัธยมศึกษาตอนต้น เด็กเล็ก-มัธยมศึกษาตอนปลาย อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนปลาย มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย-ประกาศนียบัตรวิชาชีพ
1. เมืองลำปาง 142 55 2 0 2 50 1 3 0 0 11 7 11 0
2. แม่เมาะ 37 13 1 0 0 13 3 0 0 0 5 0 2 0
3. เกาะคา 40 10 1 0 0 18 0 0 0 0 8 0 3 0
4. เสริมงาม 38 14 0 0 0 19 0 0 0 0 4 0 1 0
5. งาว 59 25 1 0 0 13 6 0 0 0 10 1 3 0
6. แจ้ห่ม 53 16 0 0 0 28 3 0 0 0 4 0 2 0
7. วังเหนือ 48 17 1 0 0 23 0 0 0 0 5 0 2 0
8. เถิน 65 25 1 0 0 26 0 0 0 0 10 0 3 0
9. แม่พริก 21 10 0 0 0 5 0 0 0 0 4 1 1 0
10. แม่ทะ 58 10 3 0 0 31 3 1 0 0 4 0 6 0
11. สบปราบ 28 10 0 0 0 16 0 0 0 0 1 0 1 0
12. ห้างฉัตร 48 19 1 0 0 16 3 0 0 0 4 0 5 0
13. เมืองปาน 48 10 1 0 0 31 1 0 0 0 1 0 4 0
รวมทั้งสิ้น 685 234 12 0 2 289 20 4 0 0 71 9 44 0
ตารางที่ 3 จำนวนห้องเรียน จำแนกตามสังกัด เป็นรายอำเภอ ปีการศึกษา 2562
ที่ อำเภอ รวม สังกัด
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ส่วนราชการอื่นๆ
1. เมืองลำปาง 1,397 770 405 154 68
2. แม่เมาะ 247 222 0 24 1
3. เกาะคา 244 187 51 0 6
4. เสริมงาม 183 183 0 0 0
5. งาว 341 263 66 6 6
6. แจ้ห่ม 314 305 0 0 9
7. วังเหนือ 275 245 0 24 6
8. เถิน 394 375 18 0 1
9. แม่พริก 128 99 28 0 1
10. แม่ทะ 303 240 27 24 12
11. สบปราบ 147 128 0 19 0
12. ห้างฉัตร 224 186 12 19 7
13. เมืองปาน 287 283 0 4 0
รวมทั้งสิ้น 4,484 3,486 607 274 117
ตารางที่ 4 จำนวนห้องเรียน จำแนกตามระดับการศึกษา เป็นรายอำเภอ ปีการศึกษา 2562
ที่ อำเภอ รวม ระดับการศึกษา
ก่อนประถมศึกษา ประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น มัธยมศึกษาตอนปลาย
1. เมืองลำปาง 1,397 292 627 282 196
2. แม่เมาะ 247 63 132 40 12
3. เกาะคา 244 55 133 42 14
4. เสริมงาม 183 40 99 28 16
5. งาว 341 64 186 57 34
6. แจ้ห่ม 314 58 196 37 23
7. วังเหนือ 275 57 161 35 22
8. เถิน 394 84 221 62 27
9. แม่พริก 128 24 65 24 15
10. แม่ทะ 303 72 155 48 28
11. สบปราบ 147 31 83 21 12
12. ห้างฉัตร 224 50 118 35 21
13. เมืองปาน 287 58 183 26 20
รวมทั้งสิ้น 4,484 948 2,359 737 440
ตารางที่ 5 จำนวนครูและบุคลากร ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน จำแนกตามสังกัด เป็นรายอำเภอ ปีการศึกษา 2562
ที่ อำเภอ รวม สังกัด
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ส่วนราชการอื่นๆ
1. เมืองลำปาง 2,286 1,416 780 0 90
2. แม่เมาะ 373 369 0 0 4
3. เกาะคา 318 253 56 0 9
4. เสริมงาม 276 274 0 0 2
5. งาว 500 381 105 0 14
6. แจ้ห่ม 385 371 0 0 14
7. วังเหนือ 400 388 0 0 12
8. เถิน 557 532 25 0 0
9. แม่พริก 180 138 38 0 4
10. แม่ทะ 346 294 33 0 19
11. สบปราบ 199 199 0 0 0
12. ห้างฉัตร 325 287 16 0 22
13. เมืองปาน 354 343 0 0 11
รวมทั้งสิ้น 6,499 5,245 1,053 0 201