โรงเรียนวัดหลวงวิทยา Wadluang Wittaya School

School profile picture

โรงเรียนวัดหลวงวิทยา

Wadluang Wittaya School

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ

ผู้บริหารหน่วยงาน

นางจันทร์วีชา เนาประดิษฐ์
ผู้อำนวยการ (ผู้บริหาร)

  • จำนวนนักเรียน/นักศึกษา 157 คน
  • จำนวนห้องเรียน/สาขาวิชา 12 ห้อง
  • จำนวนครูและบุคลากร 16 คน

ข้อมูลพื้นฐาน

[โรงเรียนวัดหลวงวิทยา]
ประเภทสถานศึกษา

ระดับการจัดการศึกษา
อนุบาล 1 - มัธยมศึกษาปีที่ 3
อนุบาล
ประถมศึกษา
มัธยมศึกษาตอนต้น

กลุ่มเครือข่ายสถานศึกษา
เมืองเขลางค์


Notes

ข้อมูลเมื่อวันที่ 0001-01-01 12:08:43.716

ที่ตั้งสถานศึกษา

หมู่ 1 บ้านกล้วยหลวง ต. กล้วยแพะ อ. เมืองลำปาง จ. ลำปาง 52000
054-354587   Fax : 054-354587
http://data.bopp-obec.info/web/index.php?School_ID=1052500058
wls_lp1@hotmail.com


เส้นทาง