โรงเรียนแม่ก๋งวิทยา Maekongwittaya School

School profile picture

โรงเรียนแม่ก๋งวิทยา

Maekongwittaya School

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ

ผู้บริหารหน่วยงาน

นายสมบัติ สิริวงศ์เครือ
ผู้อำนวยการ (ผู้บริหาร)

  • จำนวนนักเรียน/นักศึกษา 166 คน
  • จำนวนห้องเรียน/สาขาวิชา 11 ห้อง
  • จำนวนครูและบุคลากร 17 คน

ข้อมูลพื้นฐาน

[โรงเรียนแม่ก๋งวิทยา]
ประเภทสถานศึกษา

ระดับการจัดการศึกษา
อนุบาล 1 - มัธยมศึกษาปีที่ 3
อนุบาล
ประถมศึกษา
มัธยมศึกษาตอนต้น

กลุ่มเครือข่ายสถานศึกษา
แม่ตุ๋ย


Notes

ข้อมูลเมื่อวันที่ 0001-01-01 12:08:43.716

ที่ตั้งสถานศึกษา

หมู่ 3 บ้านแม่ก๋ง ต. บ้านเป้า อ. เมืองลำปาง จ. ลำปาง 52100
054-360266   Fax : 54360266
mkwschool2513@gmail.com
mkwschool2513@gmail.com


เส้นทาง