โรงเรียนบ้านฮ่องห้า Banhongha School

School profile picture

โรงเรียนบ้านฮ่องห้า

Banhongha School

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ

ผู้บริหารหน่วยงาน

นายยุทธ ประไพย์

  • จำนวนนักเรียน/นักศึกษา 66 คน
  • จำนวนห้องเรียน/สาขาวิชา 9 ห้อง
  • จำนวนครูและบุคลากร 7 คน

ข้อมูลพื้นฐาน

[โรงเรียนบ้านฮ่องห้า]
ประเภทสถานศึกษา

ระดับการจัดการศึกษา
อนุบาล 1 - ประถมศึกษาปีที่ 6
อนุบาล
ประถมศึกษา

กลุ่มเครือข่ายสถานศึกษา
แม่ทะ2


Notes

ข้อมูลเมื่อวันที่ 0001-01-01 12:08:43.716

ที่ตั้งสถานศึกษา

หมู่ 1 บ้านฮ่องห้า ต. น้ำโจ้ อ. แม่ทะ จ. ลำปาง 52150
54346389   Fax :

banhongha@gmail.com


เส้นทาง