โรงเรียนกิ่วประชาวิทยา Keiwpracahwittaya School

School profile picture

โรงเรียนกิ่วประชาวิทยา

Keiwpracahwittaya School

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ

ผู้บริหารหน่วยงาน

นางนรกมล เครือวงศ์
ผู้อำนวยการ (ผู้บริหาร)

  • จำนวนนักเรียน/นักศึกษา 62 คน
  • จำนวนห้องเรียน/สาขาวิชา 12 ห้อง
  • จำนวนครูและบุคลากร 12 คน

ข้อมูลพื้นฐาน

[โรงเรียนกิ่วประชาวิทยา]
ประเภทสถานศึกษา

ระดับการจัดการศึกษา
ประถมศึกษาปีที่ 1 - มัธยมศึกษาปีที่ 3
ประถมศึกษา
มัธยมศึกษาตอนต้น

กลุ่มเครือข่ายสถานศึกษา
แม่ทะ 4


Notes

ข้อมูลเมื่อวันที่ 0001-01-01 12:08:43.716

ที่ตั้งสถานศึกษา

หมู่ 1 บ้านกิ่วป่าม่วง ต. บ้านกิ่ว อ. แม่ทะ จ. ลำปาง 52150
054-290305   Fax :

keiwpracha@hotmail.com


เส้นทาง