โรงเรียนบ้านสันป่าเปา Sunpapao School

School profile picture

โรงเรียนบ้านสันป่าเปา

Sunpapao School

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ

ผู้บริหารหน่วยงาน

นายเทวฤทธิ์ สิทธิวัฒนาเกษม

  • จำนวนนักเรียน/นักศึกษา 0 คน
  • จำนวนห้องเรียน/สาขาวิชา 0 ห้อง
  • จำนวนครูและบุคลากร 1 คน

ข้อมูลพื้นฐาน

[โรงเรียนบ้านสันป่าเปา]
ประเภทสถานศึกษา

ระดับการจัดการศึกษา
อนุบาล 1 - ประถมศึกษาปีที่ 6
อนุบาล
ประถมศึกษา

กลุ่มเครือข่ายสถานศึกษา
แม่ทะ4


Notes

ข้อมูลเมื่อวันที่ 0001-01-01 12:08:43.716

ที่ตั้งสถานศึกษา

หมู่ 5 บ้านสันป่าเปา ต. สันดอนแก้ว อ. แม่ทะ จ. ลำปาง 52150
54260160   Fax :


เส้นทาง