โรงเรียนบ้านอ้อวิทยา Banorwittaya School

School profile picture

โรงเรียนบ้านอ้อวิทยา

Banorwittaya School

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ

ผู้บริหารหน่วยงาน

นายทวี ศรีธิ

  • จำนวนนักเรียน/นักศึกษา 164 คน
  • จำนวนห้องเรียน/สาขาวิชา 11 ห้อง
  • จำนวนครูและบุคลากร 14 คน

ข้อมูลพื้นฐาน

[โรงเรียนบ้านอ้อวิทยา]
ประเภทสถานศึกษา

ระดับการจัดการศึกษา
อนุบาล 1 - มัธยมศึกษาปีที่ 3
อนุบาล
ประถมศึกษา
มัธยมศึกษาตอนต้น

กลุ่มเครือข่ายสถานศึกษา
สถานศึกษาแม่ทะ 4


Notes

ข้อมูลเมื่อวันที่ 0001-01-01 12:08:43.716

ที่ตั้งสถานศึกษา

หมู่ 2 บ้านด่าน ต. สันดอนแก้ว อ. แม่ทะ จ. ลำปาง 52150
54260161   Fax : 54380650
http://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1052500118


เส้นทาง