โรงเรียนห้วยมะเกลือวิทยา Huaymakluawitthaya School

School profile picture

โรงเรียนห้วยมะเกลือวิทยา

Huaymakluawitthaya School

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ

ผู้บริหารหน่วยงาน

นายเสกสรรค์ ปิวศิลป์ศักดิ์
ผู้อำนวยการ (ผู้บริหาร)

  • จำนวนนักเรียน/นักศึกษา 68 คน
  • จำนวนห้องเรียน/สาขาวิชา 11 ห้อง
  • จำนวนครูและบุคลากร 8 คน

ข้อมูลพื้นฐาน

[โรงเรียนห้วยมะเกลือวิทยา]
ประเภทสถานศึกษา

ระดับการจัดการศึกษา
อนุบาล 1 - มัธยมศึกษาปีที่ 3
อนุบาล
ประถมศึกษา
มัธยมศึกษาตอนต้น

กลุ่มเครือข่ายสถานศึกษา
แม่ทะ3


Notes

ข้อมูลเมื่อวันที่ 0001-01-01 12:08:43.716

ที่ตั้งสถานศึกษา

หมู่ 4 บ้านห้วยมะเกลือ ต. หัวเสือ อ. แม่ทะ จ. ลำปาง 52150
-   Fax : -
data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1052500134
hkwschool@gmail.com


เส้นทาง