โรงเรียนแม่มอกวิทยา Maemok Wittaya School

School profile picture

โรงเรียนแม่มอกวิทยา

Maemok Wittaya School

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ

ผู้บริหารหน่วยงาน

นายวุฒิไกร เตจ๊ะสุภา
ผู้อำนวยการ (ผู้บริหาร)

  • จำนวนนักเรียน/นักศึกษา 112 คน
  • จำนวนห้องเรียน/สาขาวิชา 11 ห้อง
  • จำนวนครูและบุคลากร 15 คน

ข้อมูลพื้นฐาน

[โรงเรียนแม่มอกวิทยา]
ประเภทสถานศึกษา

ระดับการจัดการศึกษา
อนุบาล 1 - มัธยมศึกษาปีที่ 3
อนุบาล
ประถมศึกษา
มัธยมศึกษาตอนต้น

กลุ่มเครือข่ายสถานศึกษา
เถิน 4


Notes

ข้อมูลเมื่อวันที่ 0001-01-01 12:08:43.716

ที่ตั้งสถานศึกษา

หมู่ 6 บ้านแม่มอกใต้ ต. แม่มอก อ. เถิน จ. ลำปาง 52160
54260140   Fax :

mmw_school@hotmail.com


เส้นทาง