โรงเรียนบ้านปางอ้า Bonpangah School

School profile picture

โรงเรียนบ้านปางอ้า

Bonpangah School

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ

ผู้บริหารหน่วยงาน

นางทัศนา วัจนะประดิษฐ์
ผู้อำนวยการ (ผู้บริหาร)

  • จำนวนนักเรียน/นักศึกษา 122 คน
  • จำนวนห้องเรียน/สาขาวิชา 8 ห้อง
  • จำนวนครูและบุคลากร 11 คน

ข้อมูลพื้นฐาน

[โรงเรียนบ้านปางอ้า]
ประเภทสถานศึกษา

ระดับการจัดการศึกษา
อนุบาล 1 - ประถมศึกษาปีที่ 6
อนุบาล
ประถมศึกษา

กลุ่มเครือข่ายสถานศึกษา
เถิน 4


Notes

ข้อมูลเมื่อวันที่ 0001-01-01 12:08:43.716

ที่ตั้งสถานศึกษา

หมู่ 4 บ้านปางอ้า ต. เวียงมอก อ. เถิน จ. ลำปาง 52160
54260143   Fax : -
bonpang-ah.com
-


เส้นทาง