โรงเรียนบ้านแม่วะเด่นชัย Maewadenchai School

School profile picture

โรงเรียนบ้านแม่วะเด่นชัย

Maewadenchai School

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ

ผู้บริหารหน่วยงาน

นางพัชริยา ศรีธิพันธ์
ผู้อำนวยการ (ผู้บริหาร)

  • จำนวนนักเรียน/นักศึกษา 84 คน
  • จำนวนห้องเรียน/สาขาวิชา 8 ห้อง
  • จำนวนครูและบุคลากร 11 คน

ข้อมูลพื้นฐาน

[โรงเรียนบ้านแม่วะเด่นชัย]
ประเภทสถานศึกษา

ระดับการจัดการศึกษา
อนุบาล 1 - ประถมศึกษาปีที่ 6
อนุบาล
ประถมศึกษา

กลุ่มเครือข่ายสถานศึกษา
เถิน 2


Notes

ข้อมูลเมื่อวันที่ 0001-01-01 12:08:43.716

ที่ตั้งสถานศึกษา

หมู่ 5 แม่วะเด่นชัย ต. แม่วะ อ. เถิน จ. ลำปาง 52230
54294411   Fax :

Maewaden@Yahoo.com


เส้นทาง