โรงเรียนแม่วะวิทยา Maewawittaya School

School profile picture

โรงเรียนแม่วะวิทยา

Maewawittaya School

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ

ผู้บริหารหน่วยงาน

นางสาวปิยรัตน์ มังคลัษเฐียร
ผู้อำนวยการ (ผู้บริหาร)

  • จำนวนนักเรียน/นักศึกษา 83 คน
  • จำนวนห้องเรียน/สาขาวิชา 11 ห้อง
  • จำนวนครูและบุคลากร 14 คน

ข้อมูลพื้นฐาน

[โรงเรียนแม่วะวิทยา]
ประเภทสถานศึกษา

ระดับการจัดการศึกษา
อนุบาล 1 - มัธยมศึกษาปีที่ 3
อนุบาล
ประถมศึกษา
มัธยมศึกษาตอนต้น

กลุ่มเครือข่ายสถานศึกษา
สถานศึกษา เถิน 2


Notes

ข้อมูลเมื่อวันที่ 0001-01-01 12:08:43.716

ที่ตั้งสถานศึกษา

หมู่ 1 แม่วะลุ่ม ต. แม่วะ อ. เถิน จ. ลำปาง 52230
54294238   Fax :
http://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1052500152


เส้นทาง