โรงเรียนบ้านท่ามะเกว๋น Banthamakwen School

School profile picture

โรงเรียนบ้านท่ามะเกว๋น

Banthamakwen School

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ

ผู้บริหารหน่วยงาน

นายมนรักษ์ ศรีมหาวงค์
ผู้อำนวยการ (ผู้บริหาร)

  • จำนวนนักเรียน/นักศึกษา 75 คน
  • จำนวนห้องเรียน/สาขาวิชา 9 ห้อง
  • จำนวนครูและบุคลากร 11 คน

ข้อมูลพื้นฐาน

[โรงเรียนบ้านท่ามะเกว๋น]
ประเภทสถานศึกษา

ระดับการจัดการศึกษา
อนุบาล 1 - ประถมศึกษาปีที่ 6
อนุบาล
ประถมศึกษา

กลุ่มเครือข่ายสถานศึกษา
เถิน 1


Notes

ข้อมูลเมื่อวันที่ 0001-01-01 12:08:43.716

ที่ตั้งสถานศึกษา

หมู่ 3 บ้านท่ามะเกว๋น ต. แม่ปะ อ. เถิน จ. ลำปาง 52160
54214074   Fax :

thamakwen@hotmail.com


เส้นทาง