โรงเรียนปางกุ่มวิทยา Pangkhumwittaya School

School profile picture

โรงเรียนปางกุ่มวิทยา

Pangkhumwittaya School

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ

ผู้บริหารหน่วยงาน

นายฉลอง กันธะวงศ์

  • จำนวนนักเรียน/นักศึกษา 103 คน
  • จำนวนห้องเรียน/สาขาวิชา 11 ห้อง
  • จำนวนครูและบุคลากร 13 คน

ข้อมูลพื้นฐาน

[โรงเรียนปางกุ่มวิทยา]
ประเภทสถานศึกษา

ระดับการจัดการศึกษา
อนุบาล 1 - มัธยมศึกษาปีที่ 3
อนุบาล
ประถมศึกษา
มัธยมศึกษาตอนต้น

กลุ่มเครือข่ายสถานศึกษา
เถิน 1


Notes

ข้อมูลเมื่อวันที่ 0001-01-01 12:08:43.716

ที่ตั้งสถานศึกษา

หมู่ 4 บ้านปางกุ่ม ต. แม่ปะ อ. เถิน จ. ลำปาง 52160
54260138   Fax :
http://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1052500158
pangkumwittaya2500@gmail.com


เส้นทาง