โรงเรียนแม่ถอดวิทยา Maethodwittaya School

School profile picture

โรงเรียนแม่ถอดวิทยา

Maethodwittaya School

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ

ผู้บริหารหน่วยงาน

นายพลวุฒิ อภิไชย์
ผู้อำนวยการ (ผู้บริหาร)

  • จำนวนนักเรียน/นักศึกษา 320 คน
  • จำนวนห้องเรียน/สาขาวิชา 11 ห้อง
  • จำนวนครูและบุคลากร 20 คน

ข้อมูลพื้นฐาน

[โรงเรียนแม่ถอดวิทยา]
ประเภทสถานศึกษา

ระดับการจัดการศึกษา
อนุบาล 1 - มัธยมศึกษาปีที่ 3
อนุบาล
ประถมศึกษา
มัธยมศึกษาตอนต้น

กลุ่มเครือข่ายสถานศึกษา
เถิน 3


Notes

ข้อมูลเมื่อวันที่ 0001-01-01 12:08:43.716

ที่ตั้งสถานศึกษา

หมู่ 10 แม่ถอด, แม่ถอดใต้ ต. แม่ถอด อ. เถิน จ. ลำปาง 52160
54838538   Fax : 54838538
www.maethodwittaya.ac.th
maethodwitaya@hotmail.com


เส้นทาง