โรงเรียนทุ่งฮั้ววิทยา Thunghua Wittaya School

School profile picture

โรงเรียนทุ่งฮั้ววิทยา

Thunghua Wittaya School

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ

ผู้บริหารหน่วยงาน

นายสมคิด สืบแจ้
ผู้อำนวยการ (ผู้บริหาร)

  • จำนวนนักเรียน/นักศึกษา 190 คน
  • จำนวนห้องเรียน/สาขาวิชา 11 ห้อง
  • จำนวนครูและบุคลากร 19 คน

ข้อมูลพื้นฐาน

[โรงเรียนทุ่งฮั้ววิทยา]
ประเภทสถานศึกษา

ระดับการจัดการศึกษา
อนุบาล 1 - มัธยมศึกษาปีที่ 3
อนุบาล
ประถมศึกษา
มัธยมศึกษาตอนต้น

กลุ่มเครือข่ายสถานศึกษา
วังแก้ว


Notes

ข้อมูลเมื่อวันที่ 0001-01-01 12:08:43.716

ที่ตั้งสถานศึกษา

หมู่ 4 ทุ่งฮั้ว ต. ทุ่งฮั้ว อ. วังเหนือ จ. ลำปาง 52140
54248256   Fax : 54248256
www.thw.thmy.com
Tunghua54@Gmail.com


เส้นทาง