โรงเรียนวังแก้ววิทยา Wangkaewwittaya School

School profile picture

โรงเรียนวังแก้ววิทยา

Wangkaewwittaya School

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ

ผู้บริหารหน่วยงาน

นายสาคร ทิพย์เนตร
ผู้อำนวยการ (ผู้บริหาร)

  • จำนวนนักเรียน/นักศึกษา 184 คน
  • จำนวนห้องเรียน/สาขาวิชา 11 ห้อง
  • จำนวนครูและบุคลากร 22 คน

ข้อมูลพื้นฐาน

[โรงเรียนวังแก้ววิทยา]
ประเภทสถานศึกษา

ระดับการจัดการศึกษา
อนุบาล 1 - มัธยมศึกษาปีที่ 3
อนุบาล
ประถมศึกษา
มัธยมศึกษาตอนต้น

กลุ่มเครือข่ายสถานศึกษา
วังแก้ว


Notes

ข้อมูลเมื่อวันที่ 0001-01-01 12:08:43.716

ที่ตั้งสถานศึกษา

หมู่ 5 บ้านฮ่างวังแก้ว ต. วังแก้ว อ. วังเหนือ จ. ลำปาง 52140
54380624   Fax : 54380624

wkw@wkw.ac.th, wkw.lp3@gmail.com


เส้นทาง