โรงเรียนบ้านแม่สุขวังเหนือ Banmaesookwangnua School

School profile picture

โรงเรียนบ้านแม่สุขวังเหนือ

Banmaesookwangnua School

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ

ผู้บริหารหน่วยงาน

นายมนตรี ธิแก้ว
ผู้อำนวยการ (ผู้บริหาร)

  • จำนวนนักเรียน/นักศึกษา 100 คน
  • จำนวนห้องเรียน/สาขาวิชา 8 ห้อง
  • จำนวนครูและบุคลากร 11 คน

ข้อมูลพื้นฐาน

[โรงเรียนบ้านแม่สุขวังเหนือ]
ประเภทสถานศึกษา

ระดับการจัดการศึกษา
อนุบาล 1 - ประถมศึกษาปีที่ 6
อนุบาล
ประถมศึกษา

กลุ่มเครือข่ายสถานศึกษา
โรงเรียนวังเหนือ


Notes

ข้อมูลเมื่อวันที่ 0001-01-01 12:08:43.716

ที่ตั้งสถานศึกษา

หมู่ 7 บ้านแม่สุขวังเหนือ ต. วังซ้าย อ. วังเหนือ จ. ลำปาง 52140
54279238   Fax : 54279238
banmaesukwangnua.com
maesook.s@gmail.com


เส้นทาง