โรงเรียนบ้านแม่เย็น Banmaeyen School

School profile picture

โรงเรียนบ้านแม่เย็น

Banmaeyen School

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ

ผู้บริหารหน่วยงาน

นางสาวโสภา กันทะวงศ์
ผู้อำนวยการ (ผู้บริหาร)

  • จำนวนนักเรียน/นักศึกษา 47 คน
  • จำนวนห้องเรียน/สาขาวิชา 8 ห้อง
  • จำนวนครูและบุคลากร 8 คน

ข้อมูลพื้นฐาน

[โรงเรียนบ้านแม่เย็น]
ประเภทสถานศึกษา

ระดับการจัดการศึกษา
อนุบาล 1 - ประถมศึกษาปีที่ 6
อนุบาล
ประถมศึกษา

กลุ่มเครือข่ายสถานศึกษา
กลุ่มโรงเรียนวังเหนือ


Notes

ข้อมูลเมื่อวันที่ 0001-01-01 12:08:43.716

ที่ตั้งสถานศึกษา

หมู่ 4 บ้านแม่เย็น ต. วังทอง อ. วังเหนือ จ. ลำปาง 52140
54260176   Fax :


เส้นทาง