โรงเรียนวังทองวิทยา Wangtongwittaya School

School profile picture

โรงเรียนวังทองวิทยา

Wangtongwittaya School

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ

ผู้บริหารหน่วยงาน

นายอภิเชษฐ์ วัฒนวรกุลเลิศ
ผู้อำนวยการ (ผู้บริหาร)

  • จำนวนนักเรียน/นักศึกษา 129 คน
  • จำนวนห้องเรียน/สาขาวิชา 11 ห้อง
  • จำนวนครูและบุคลากร 20 คน

ข้อมูลพื้นฐาน

[โรงเรียนวังทองวิทยา]
ประเภทสถานศึกษา

ระดับการจัดการศึกษา
อนุบาล 1 - มัธยมศึกษาปีที่ 3
อนุบาล
ประถมศึกษา
มัธยมศึกษาตอนต้น

กลุ่มเครือข่ายสถานศึกษา
กลุ่มเครือข่ายโรงเรียนวังเหนือ


Notes

ข้อมูลเมื่อวันที่ 0001-01-01 12:08:43.716

ที่ตั้งสถานศึกษา

หมู่ 2 บ้านตึงเหนือ ต. วังทอง อ. วังเหนือ จ. ลำปาง 52140
54260178   Fax :

wangthongwitthaya@lpg3.go.th


เส้นทาง