โรงเรียนบ้านทุ่งฮี Bantunghee School

School profile picture

โรงเรียนบ้านทุ่งฮี

Bantunghee School

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ

ผู้บริหารหน่วยงาน

นายทนงศักดิ์ มณีเวียง
ผู้อำนวยการ (ผู้บริหาร)

  • จำนวนนักเรียน/นักศึกษา 32 คน
  • จำนวนห้องเรียน/สาขาวิชา 7 ห้อง
  • จำนวนครูและบุคลากร 6 คน

ข้อมูลพื้นฐาน

[โรงเรียนบ้านทุ่งฮี]
ประเภทสถานศึกษา

ระดับการจัดการศึกษา
อนุบาล 1 - ประถมศึกษาปีที่ 6
อนุบาล
ประถมศึกษา

กลุ่มเครือข่ายสถานศึกษา
วังใต้ทรายคำ


Notes

ข้อมูลเมื่อวันที่ 0001-01-01 12:08:43.716

ที่ตั้งสถานศึกษา

หมู่ 1 บ้านทุ่งฮี ต. วังทรายคำ อ. วังเหนือ จ. ลำปาง 52140
54248477   Fax :

bantunghee@lpg3.go.th


เส้นทาง