โรงเรียนร่องเคาะวิทยา Rongkhowittaya School

School profile picture

โรงเรียนร่องเคาะวิทยา

Rongkhowittaya School

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ

ผู้บริหารหน่วยงาน

นายชาติชาย สมศักดิ์
ผู้อำนวยการ (ผู้บริหาร)

  • จำนวนนักเรียน/นักศึกษา 174 คน
  • จำนวนห้องเรียน/สาขาวิชา 11 ห้อง
  • จำนวนครูและบุคลากร 22 คน

ข้อมูลพื้นฐาน

[โรงเรียนร่องเคาะวิทยา]
ประเภทสถานศึกษา

ระดับการจัดการศึกษา
อนุบาล 1 - มัธยมศึกษาปีที่ 3
อนุบาล
ประถมศึกษา
มัธยมศึกษาตอนต้น

กลุ่มเครือข่ายสถานศึกษา
ร่องเคาะ


Notes

ข้อมูลเมื่อวันที่ 0001-01-01 12:08:43.716

ที่ตั้งสถานศึกษา

หมู่ 9 บ้านร่องเคาะ ต. ร่องเคาะ อ. วังเหนือ จ. ลำปาง 52140
54834099   Fax : 54834099
rongkhowittaya.com
rongkhowittaya@hotmail.com


เส้นทาง