โรงเรียนบ้านบ่อห้อ Boho School

School profile picture

โรงเรียนบ้านบ่อห้อ

Boho School

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ

ผู้บริหารหน่วยงาน

นายเจริญ อุทานันท์
ผู้อำนวยการ (ผู้บริหาร)

  • จำนวนนักเรียน/นักศึกษา 224 คน
  • จำนวนห้องเรียน/สาขาวิชา 12 ห้อง
  • จำนวนครูและบุคลากร 20 คน

ข้อมูลพื้นฐาน

[โรงเรียนบ้านบ่อห้อ]
ประเภทสถานศึกษา

ระดับการจัดการศึกษา
อนุบาล 1 - มัธยมศึกษาปีที่ 3
อนุบาล
ประถมศึกษา
มัธยมศึกษาตอนต้น

กลุ่มเครือข่ายสถานศึกษา
ผาไท


Notes

ข้อมูลเมื่อวันที่ 0001-01-01 12:08:43.716

ที่ตั้งสถานศึกษา

หมู่ 4 บ้านบ่อห้อ ต. บ้านแหง อ. งาว จ. ลำปาง 52110
054-832071,8320   Fax :

School_boho@hotmail.com


เส้นทาง