โรงเรียนบ้านแม่ตีบ Banmeateep School

School profile picture

โรงเรียนบ้านแม่ตีบ

Banmeateep School

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ

ผู้บริหารหน่วยงาน

นายชัยวัฒน์ ศรีธิ
ผู้อำนวยการ (ผู้บริหาร)

  • จำนวนนักเรียน/นักศึกษา 222 คน
  • จำนวนห้องเรียน/สาขาวิชา 12 ห้อง
  • จำนวนครูและบุคลากร 20 คน

ข้อมูลพื้นฐาน

[โรงเรียนบ้านแม่ตีบ]
ประเภทสถานศึกษา

ระดับการจัดการศึกษา
อนุบาล 1 - มัธยมศึกษาปีที่ 3
อนุบาล
ประถมศึกษา
มัธยมศึกษาตอนต้น

กลุ่มเครือข่ายสถานศึกษา
ผาไท


Notes

ข้อมูลเมื่อวันที่ 0001-01-01 12:08:43.716

ที่ตั้งสถานศึกษา

หมู่ 2 บ้านแม่ตีบ-น้ำหลง ต. แม่ตีบ อ. งาว จ. ลำปาง 52110
054-831100   Fax : 054-831100


เส้นทาง