โรงเรียนบ้านแม่งาวใต้ Maengaotai School

School profile picture

โรงเรียนบ้านแม่งาวใต้

Maengaotai School

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ

ผู้บริหารหน่วยงาน

นางสาวสิริกุล กิจสวัสดิ์ไพศาล
ผู้อำนวยการ (ผู้บริหาร)

  • จำนวนนักเรียน/นักศึกษา 17 คน
  • จำนวนห้องเรียน/สาขาวิชา 6 ห้อง
  • จำนวนครูและบุคลากร 5 คน

ข้อมูลพื้นฐาน

[โรงเรียนบ้านแม่งาวใต้]
ประเภทสถานศึกษา

ระดับการจัดการศึกษา
ประถมศึกษาปีที่ 1 - ประถมศึกษาปีที่ 6
ประถมศึกษา

กลุ่มเครือข่ายสถานศึกษา
ขุนงาว


Notes

ข้อมูลเมื่อวันที่ 0001-01-01 12:08:43.716

ที่ตั้งสถานศึกษา

หมู่ 7 บ้านแม่งาวใต้ ต. บ้านร้อง อ. งาว จ. ลำปาง 52110
-   Fax : -
http://202.143.173.91/MaeNgaoTai/indexa.php?name=history
phinsang256@gmail.com


เส้นทาง