โรงเรียนอนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) Anubankhoka School

School profile picture

โรงเรียนอนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์)

Anubankhoka School

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ

ผู้บริหารหน่วยงาน

นายมานพ ภัคเนียรนาท
ผู้อำนวยการ (ผู้บริหาร)

  • จำนวนนักเรียน/นักศึกษา 627 คน
  • จำนวนห้องเรียน/สาขาวิชา 22 ห้อง
  • จำนวนครูและบุคลากร 43 คน

ข้อมูลพื้นฐาน

[โรงเรียนอนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์)]
ประเภทสถานศึกษา

ระดับการจัดการศึกษา
อนุบาล 1 - มัธยมศึกษาปีที่ 3
อนุบาล
ประถมศึกษา
มัธยมศึกษาตอนต้น

กลุ่มเครือข่ายสถานศึกษา
เกาะคา 2


Notes

ข้อมูลเมื่อวันที่ 0001-01-01 12:08:43.716

ที่ตั้งสถานศึกษา

หมู่ 3 บ้านผึ้ง ต. ศาลา อ. เกาะคา จ. ลำปาง 52130
54281504   Fax : 54281504
anuban-kk.com
anuban_kk@hotmail.com


เส้นทาง