โรงเรียนศาลาวิทยา Salawitthaya School

School profile picture

โรงเรียนศาลาวิทยา

Salawitthaya School

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ

ผู้บริหารหน่วยงาน

นายปัญญา สุจริต
ผู้อำนวยการ (ผู้บริหาร)

  • จำนวนนักเรียน/นักศึกษา 171 คน
  • จำนวนห้องเรียน/สาขาวิชา 11 ห้อง
  • จำนวนครูและบุคลากร 16 คน

ข้อมูลพื้นฐาน

[โรงเรียนศาลาวิทยา]
ประเภทสถานศึกษา

ระดับการจัดการศึกษา
อนุบาล 1 - มัธยมศึกษาปีที่ 3
อนุบาล
ประถมศึกษา
มัธยมศึกษาตอนต้น

กลุ่มเครือข่ายสถานศึกษา
เกาะคา 2


Notes

ข้อมูลเมื่อวันที่ 0001-01-01 12:08:43.716

ที่ตั้งสถานศึกษา

หมู่ 6 ศาลาหลวง ต. ศาลา อ. เกาะคา จ. ลำปาง 52130
54281503   Fax : 54282204

salawitthayoschool@gmail.com


เส้นทาง