โรงเรียนวังพร้าววิทยา Wangpraowittaya School

School profile picture

โรงเรียนวังพร้าววิทยา

Wangpraowittaya School

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ

ผู้บริหารหน่วยงาน

นายวีระ ปงหาญ

  • จำนวนนักเรียน/นักศึกษา 154 คน
  • จำนวนห้องเรียน/สาขาวิชา 11 ห้อง
  • จำนวนครูและบุคลากร 16 คน

ข้อมูลพื้นฐาน

[โรงเรียนวังพร้าววิทยา]
ประเภทสถานศึกษา

ระดับการจัดการศึกษา
อนุบาล 1 - มัธยมศึกษาปีที่ 3
อนุบาล
ประถมศึกษา
มัธยมศึกษาตอนต้น

กลุ่มเครือข่ายสถานศึกษา
เกาะคา 2


Notes

ข้อมูลเมื่อวันที่ 0001-01-01 12:08:43.716

ที่ตั้งสถานศึกษา

หมู่ 2 วังพร้าว ต. วังพร้าว อ. เกาะคา จ. ลำปาง 52130
054-349216   Fax : 054-349216
wangprao.ac.th
contact@wangprao.ac.th


เส้นทาง