โรงเรียนวัดนาแก้ว Watnakeaw School

School profile picture

โรงเรียนวัดนาแก้ว

Watnakeaw School

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ

ผู้บริหารหน่วยงาน

นายนพปฏล จิรากูล
ผู้อำนวยการ (ผู้บริหาร)

  • จำนวนนักเรียน/นักศึกษา 89 คน
  • จำนวนห้องเรียน/สาขาวิชา 12 ห้อง
  • จำนวนครูและบุคลากร 10 คน

ข้อมูลพื้นฐาน

[โรงเรียนวัดนาแก้ว]
ประเภทสถานศึกษา

ระดับการจัดการศึกษา
อนุบาล 1 - มัธยมศึกษาปีที่ 3
อนุบาล
ประถมศึกษา
มัธยมศึกษาตอนต้น

กลุ่มเครือข่ายสถานศึกษา
เกาะคา 3


Notes

ข้อมูลเมื่อวันที่ 0001-01-01 12:08:43.716

ที่ตั้งสถานศึกษา

หมู่ 3 บ้านนาแก้ว ต. นาแส่ง อ. เกาะคา จ. ลำปาง 52130
54362444   Fax : 54362444


เส้นทาง