โรงเรียนบ้านใหม่เหล่ายาว Banmailaoyao School

School profile picture

โรงเรียนบ้านใหม่เหล่ายาว

Banmailaoyao School

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ

ผู้บริหารหน่วยงาน

นายสนธยา ทิพย์เนตร
ผู้อำนวยการ (ผู้บริหาร)

  • จำนวนนักเรียน/นักศึกษา 34 คน
  • จำนวนห้องเรียน/สาขาวิชา 7 ห้อง
  • จำนวนครูและบุคลากร 7 คน

ข้อมูลพื้นฐาน

[โรงเรียนบ้านใหม่เหล่ายาว]
ประเภทสถานศึกษา

ระดับการจัดการศึกษา
อนุบาล 1 - ประถมศึกษาปีที่ 6
อนุบาล
ประถมศึกษา

กลุ่มเครือข่ายสถานศึกษา
กลุ่มเจ้าพ่อพญาคำลือ


Notes

ข้อมูลเมื่อวันที่ 0001-01-01 12:08:43.716

ที่ตั้งสถานศึกษา

หมู่ 8 บ้านใหม่เหล่ายาว ต. วิเชตนคร อ. แจ้ห่ม จ. ลำปาง 52120
54260231   Fax :


เส้นทาง