โรงเรียนบ้านแม่ตาใน Banmaetanai School

School profile picture

โรงเรียนบ้านแม่ตาใน

Banmaetanai School

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ

ผู้บริหารหน่วยงาน

นายพงศ์ศักดิ์ ตามสัตย์ (ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแม่ตารักษาราชการแทนผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแม่ตาใน)
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

  • จำนวนนักเรียน/นักศึกษา 18 คน
  • จำนวนห้องเรียน/สาขาวิชา 8 ห้อง
  • จำนวนครูและบุคลากร 4 คน

ข้อมูลพื้นฐาน

[โรงเรียนบ้านแม่ตาใน]
ประเภทสถานศึกษา

ระดับการจัดการศึกษา
อนุบาล 1 - ประถมศึกษาปีที่ 6
อนุบาล
ประถมศึกษา

กลุ่มเครือข่ายสถานศึกษา
ปงดอน


Notes

ข้อมูลเมื่อวันที่ 0001-01-01 12:08:43.716

ที่ตั้งสถานศึกษา

หมู่ 6 บ้านแม่ตาใน ต. ปงดอน อ. แจ้ห่ม จ. ลำปาง 52120
54834591   Fax :

banmaetanai@hotmail.com


เส้นทาง