โรงเรียนไผ่งามวิทยา Phaingamwittaya School

School profile picture

โรงเรียนไผ่งามวิทยา

Phaingamwittaya School

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ

ผู้บริหารหน่วยงาน

นายวิญญู สุวรรณวิโรจน์
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

  • จำนวนนักเรียน/นักศึกษา 197 คน
  • จำนวนห้องเรียน/สาขาวิชา 11 ห้อง
  • จำนวนครูและบุคลากร 20 คน

ข้อมูลพื้นฐาน

[โรงเรียนไผ่งามวิทยา]
ประเภทสถานศึกษา

ระดับการจัดการศึกษา
อนุบาล 1 - มัธยมศึกษาปีที่ 3
อนุบาล
ประถมศึกษา
มัธยมศึกษาตอนต้น

กลุ่มเครือข่ายสถานศึกษา
กลุ่มเครือข่ายโรงเรียนเมืองมาย


Notes

ข้อมูลเมื่อวันที่ 0001-01-01 12:08:43.716

ที่ตั้งสถานศึกษา

หมู่ 5 บ้านไผ่ปง ต. เมืองมาย อ. แจ้ห่ม จ. ลำปาง 52120
54260132   Fax :
http://www.phaingam.ac.th
phaingamschool@hotmail.com


เส้นทาง