โรงเรียนบ้านขาม Bankam School

School profile picture

โรงเรียนบ้านขาม

Bankam School

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ

ผู้บริหารหน่วยงาน

นางสาวทัศนีย์ กองสิน
ผู้อำนวยการ (ผู้บริหาร)

  • จำนวนนักเรียน/นักศึกษา 49 คน
  • จำนวนห้องเรียน/สาขาวิชา 8 ห้อง
  • จำนวนครูและบุคลากร 6 คน

ข้อมูลพื้นฐาน

[โรงเรียนบ้านขาม]
ประเภทสถานศึกษา

ระดับการจัดการศึกษา
อนุบาล 1 - ประถมศึกษาปีที่ 6
อนุบาล
ประถมศึกษา

กลุ่มเครือข่ายสถานศึกษา
หัวเมือง


Notes

ข้อมูลเมื่อวันที่ 0001-01-01 12:08:43.716

ที่ตั้งสถานศึกษา

หมู่ 1 บ้านขาม ต. หัวเมือง อ. เมืองปาน จ. ลำปาง 52240
54260152   Fax :


เส้นทาง